TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Factuur (klanten)

U kunt diverse sjablonen aanmaken per groep klanten. Daarnaast kunt u ook een vaste selectie van factuursjablonen definiŽren in de systeemparameters. Net als bij alle andere sjablonen kunt u deze opmaken in Microsoft Word of in de in TRADIUM ingebouwde RTF-tekstverwerker. De laatstgenoemde geniet bij facturatie de voorkeur omdat dan het facturatieproces sneller verloopt. U kunt ook een in Microsoft Word opgemaakt sjabloon opslaan als RTF-document en het vervolgens bewerken in TRADIUM.
 
TIP: Als u een creditfactuur maakt vanuit een sjabloon en die onder dezelfde pad- en bestandsnaam opslaat met extra 'CREDIT' aan het einde van de bestandsnaam (voor de bestandsextensie), zal TRADIUM automatisch dit sjabloon selecteren indien een factuur een negatief eindbedrag heeft.
 
TIP2: controleer uw sjabloonopmaak! Klik hier voor meer uitleg.
 
Alle factuursjablonen in TRADIUM gebruiken de volgende velden. Sommige velden zijn alleen van toepassing bij bepaalde (klant)instellingen:
 

GEBRUIKTE VELDNAMEN VOOR DE FAKTUURLAYOUT (velden NIET in headers of footers plaatsen!)
HEADER (koptekst)
 
@PAGINA
bevat de tekst 'Pagina x van y'
@KLCODE
klantcode
@ADRES1
adres, regel 1 (bedrijfsnaam)
@ADRES2
adres, regel 2 (straat + huisnr)
(indien postadres bekend, dan worden deze velden met die gegevens gevuld, anders automatisch het vestigingsadres)
@PCODE
postcode
@PLAATS
woonplaats
@PROVINCIE
provincie
@LAND
land
@RAYON
rayoncode van het verkoopgebied waaronder de klant valt
@KIXCODE
speciale kix-codering van adresgegevens, moet altijd in het lettertype 'KIX Barcode' staan
@KLBTW
BTW nummer van de klant
@COUNTER
het tellerveld van de klant (variabel definiŽerbaar)
@FLAG1
vrij definiŽerbaar veld, zoals in de klantenkaart is ingesteld (linker veld)
@FLAG2
als hierboven, het 1 na linkse veld
@FLAG3
als hierboven, het middelste veld
@FLAG4
als hierboven, het 1 na rechtse veld
@FLAG5
als hierboven, het meest rechtse veld
@DATUM
faktuurdatum (dd-mm-jj)
@TEKSTDATUM
faktuurdatum voluit, bijv. 12 januari 2003
@FAKTNUM
faktuurnummer
@FAKTSOORT
soort faktuur, indien "commercial invoice"-optie is ingesteld verschijnt hier de tekst "COMMERCIAL INVOICE". Indien de optie "Pro-forma" is ingesteld, verschijnt hier de tekst "PRO FORMA INVOICE". Bij normale facturatie komt hier de tekst "INVOICE".
NB: deze tekst is engelstalig en wordt niet vertaald in taalspecifieke faktuursjablonen.
@PRJNUMMER
nummer v/h bovenliggende project
@KLANTREF
projectreferentie
@INTERNEREF
interne referentie, c.q. opmerking van het project
@WONUMMER
het nummer van de eerste werkorder die in de factuur voorkomt
@WERKORDERREF
de orderreferentie van de eerste werkorder die in de factuur voorkomt
@WERKORDERADRES
het werkadres/bezorgadres van de eerste werkorder die in de factuur voorkomt
(als u werkordergegevens in de faktuurheader wenst te hanteren, is het raadzaam om bij de klanten de optie "faktuur per bon" aan te zetten. Dan wordt voor elke werkorder een separate faktuur gegenereerd)
@WODATUM
Invoerdatum van de eerste werkorder die in de factuur voorkomt
@WOTRANSPORTEUR
Naam van transporteur/Omschrijving van het voertuig voor de eerste werkorder die in de factuur vookomt.
Wordt alleen ingevoerd indien een bezorgmethode bij de orderverwerking is ingesteld.
@FKTVELD1
vrij definiŽerbaar veld, wordt ingevuld vanuit het vrije veld 'FaktVeld1' in de onderliggende werkorder, mits per werkorder wordt gefactureerd. Het veld kan alleen worden ingevuld vanuit Interactive scripting of via een orderbevestingsscript.
@FKTVELD2
als hierboven, echter dan voor FaktVeld2
@FKTVELD3
als hierboven, echter dan voor FaktVeld3
@FKTVELD4
als hierboven, echter dan voor FaktVeld4
@FKTVELD5
als hierboven, echter dan voor FaktVeld5
@SIGNAAL
factuursignaal. Hierbij worden opmaakcodes verwijderd, uitgezonderd regeleinden
@VERKOPER
voorletters en achternaam van de verkoper die bij de klant staat geregistreerd
@TELNRKLANT
telefoonnummer die bij de klant staat geregistreerd
@KORTINGCODE
kortinggroep waaronder de klant is ingedeeld
@TELNRVERK
telefoonnummer van de verkoper die bij de klant staat geregistreerd
@EMAILVERK
emailadres van de verkoper
@BETAALTXT
'betalen' of 'verrekenen'
@VERVAL1
'onder rembours', 'voor dd-mm-jj', 'binnen x dagen' of 'voor levering'
@VERVAL2
'na dd-mm-jj', 'voor dd-mm-jj' of 'voor levering'
@BETDATUM
uiterste betaaldatum
@BETDAGEN
Betaaltermijn in dagen, zoals ingesteld bij de klant
(bij enkelvoudig orders factureren: aan orderlay-out gekoppeld)
@BETCONDITIE
Omschrijving van de betaalconditie, zoals ingesteld bij de klant 
(bij enkelvoudig orders factureren: aan orderlay-out gekoppeld)
@AUTOINCASSO
'wordt automatisch van uw rekening afgeschreven' of 'wordt automatisch met u verrekend'.
(alleen wanneer bij de klant automatische incasso is ingesteld)
@BANKBIC
BIC (Swift) code, vermelding van bankcode waar de betaling van de factuur naartoe moet worden gestuurd
(afhankelijk van de valutasoort en klantcode)
@BANKIBAN
International Bank Account Number, waar de betaling van de factuur op moet worden uitgevoerd
(afhankelijk van de valutasoort en klantcode)
@BANKNAAM
Naam van de bankinstelling waar de betaling van de factuur naar toe moet worden gestuurd
(afhankelijk van de valutasoort en klantcode)


FOOTER (voettekst)
 standaard velden
@GETRANSPORTEERD
Subtotaal van nettoregelwaarden, van alle voorgaande bladzijden
@TRANSPORTEREN
Subtotaal van nettoregelwaarde, van huidige en alle voorgaande bladzijden
@OMZET0
totale omzet btw tarief 0
@VALUTA
Valutacode (3 karakters, bijv. "EUR")
@VVOMZET0
totale omzet btw tarief 0, in buitenlandse valuta
@OMZET 1
totale omzet laag btw tarief
@VVOMZET 1
totale omzet laag btw tarief, in buitenlandse valuta
@OMZET2
totale omzet hoog btw tarief
@VVOMZET2
totale omzet hoog btw tarief, in buitenlandse valuta
@KREDBEP
bedrag kredietbeperking
@VVKREDBEP
bedrag kredietbeperking, in buitenlandse valuta
@BTW1
btw bedrag laag btw tarief
@VVBTW1
btw bedrag laag btw tarief, in buitenlandse valuta
@BTW2
btw bedrag hoog btw tarief
@VVBTW2
btw bedrag hoog btw tarief, in buitenlandse valuta
@BTWKB
btw bedrag kredietbeperking
@VVBTWKB
btw bedrag kredietbeperking, in buitenlandse valuta
@BTWBEDR
totaal btw bedrag
@VVBTWBEDR
totaal btw bedrag, in buitenlandse valuta
@TOTEXEX
totaal omzet exclusief btw en exclusief kredietbeperking
@VVTOTEXEX
totaal omzet exclusief btw en exclusief kredietbeperking, in buitenlandse valuta
@TOTEXIN
totaal omzet exclusief btw maar inclusief kredietbeperking  (of zonder betalingskorting) en inclusief emballage
@VVTOTEXIN
totaal omzet exclusief btw maar inclusief kredietbeperking,  (of zonder betalingskorting) en inclusief emballage,
in buitenlandse valuta
@TOTINEX
totaabedrag faktuur, zonder kredietbeperking (of met betalingskorting)
@VVTOTINEX
totaabedrag faktuur, zonder kredietbeperking (of met betalingskorting), in buitenlandse valuta
@TOTININ
totaal faktuurbedrag alles inclusief
@VVTOTININ
totaal faktuurbedrag alles inclusief, in buitenlandse valuta
@KBP
'berekend percentage van de kredietbeperking
@BTW
'berekend percentage van de omzetbelasting
@BETGREK
totaal te betalen op G-rekening
@VVBETGREK
totaal te betalen op G-rekening, in  buitenlandse valuta
@BETSTND
totaal te betalen op standaard rekening (totaal minus G-rekening bedrag)
@VVBETSTND
totaal te betalen op standaard rekening (totaal minus G-rekening bedrag), in buitenlandse valuta


FOOTER (vervolg voettekst)
velden voor gebruik van omzetgegevens van emballage (fust)
@TOTEMBMEERMEX
totaalbedrag emballage voor meermalig gebruik, exclusief btw
@VVTOTEMBMEERMEX
totaalbedrag emballage voor meermalig gebruik, exclusief btw, in buitenlandse valuta
@TOTEMBEENMEX
totaalbedrag emballage voor enkelvoudig gebruik, exclusief btw
@VVTOTEMBEENMEX
totaalbedrag emballage voor enkelvoudig gebruik, exclusief btw, in buitenlandse valuta
@TOTEMBHUUREX
totaalbedrag verhuur van emballage, exclusief btw
@VVTOTEMBHUUREX
totaalbedrag verhuur van emballage, exclusief btw, in buitenlandse valuta
@TOTEMBRETEX
totaalbedrag emballage retourname, exclusief btw
@VVTOTEMBRETEX
totaalbedrag emballage retourname, exclusief btw, in buitenlandse valuta
@TOTEMBEENMBTW
totaal btw bedrag van de eenmalige emballage
@VVTOTEMBEENMBTW
totaal btw bedrag van de eenmalige emballage, in buitenlandse valuta
@TOTEMBHUURBTW
totaal btw bedrag van de verhuur van emballage
@VVTOTEMBHUURBTW
totaal btw bedrag van de verhuur van emballage, in buitenlandse valuta
@OMZETEMB0
totaal omzet emballage, btw onbelast
@VVOMZETEMB0
totaal omzet emballage, btw onbelast, in buitenlandse valuta
@OMZETEMB1
totaal omzet emballage, btw laag tarief
@VVOMZETEMB1
totaal omzet emballage, btw laag tarief, in buitenlandse valuta
@OMZETEMB2
totaalbedrag emballage, btw hoog tarief
@VVOMZETEMB2
totaalbedrag emballage, btw hoog tarief, in buitenlandse valuta

 
FOOTER (vervolg voettekst)
velden voor gebruik van kommissietoeslagen en -inhoudingen
@KMP
percentage van kommissietoeslag of -aftrek
@TOTKM0
totaalbedrag kommissie, btw onbelast
@VVTOTKM0
totaalbedrag kommissie, btw onbelast, in buitenlandse valuta
@TOTKM1
totaalbedrag kommissie, btw laag tarief
@VVTOTKM1
totaalbedrag kommissie, btw laag tarief, in buitenlandse valuta
@TOTKM2
totaalbedrag kommissie, btw hoog bedrag
@VVTOTKM2
totaalbedrag kommissie, btw hoog bedrag, in buitenlandse valuta
@TOTKMM
totaalbedrag alle kommissies voor deze factuur
@VVTOTKMM
totaalbedrag alle kommissies voor deze factuur, in buitenlandse valuta


FOOTER (vervolg voettekst)
velden voor gebruik van metrische en logistieke gegevens
@TOTNETGEW
totaal netto-gewicht van deze factuur (opmaak "0,0")
@TOTBRUGEW
totaal bruto-gewicht van deze factuur (opmaak "0,0")
@TOTCOLLI
totaal aantal colli voor deze factuur
@TOTPALLETS
totaal aantal pallets voor deze factuur
@TRANSPORTNRS
alle gebruikte transportnummers, indien vermeld op de paklijst(en), gescheiden door comma's


EMBALLAGE (sectie)
velden voor gebruik van emballage-specificatie onderaan de factuur. Elke fustcode op aparte regel!
@SEMBCODE
code van de emballage (fustcode)
@SEMBOMS
omschrijving van de emballage
@SEMBGELEV
aantal geleverde stuks emballage
@SEMBRET
aantal retour ontvangen stuks emballage
@SEMBPRIJS
stuksprijs voor de emballage
@VVSEMBPRIJS
stuksprijs voor de emballage, in buitenlandse valuta
@SEMBHUUR
huurbedrag voor de emballage, per stuk
@VVSEMBHUUR
huurbedrag voor de emballage, per stuk, in buitenlandse valuta
@SEMBTOTWAARDE
totaalwaarde van de emballage, exclusief btw
@VVSEMBTOTWAARDE
totaalwaarde van de emballage, exclusief btw, in buitenlandse valuta
@SEMBTOTHUUR
totaalwaarde van de verhuur van de emballage, exclusief btw
@VVSEMBTOTHUUR
totaalwaarde van de verhuur van de emballage, exclusief btw, in buitenlandse valuta


CBS-STATISTIEK (sectie)
velden voor gebruik van intrastatcoderingen onderaan de factuur. Elke GNcode op aparte regel!
@CBSCODE
intrastatcode (ook wel GNCODE genoemd) voor de producten op deze factuur
@CBSOMS
omschrijving van de intrastatcode, volgens de door het CBS aangeleverd teksten (kan erg lang zijn, zie hieronder)
@CBS40OMS
als hierboven, echter beperkt tot de eerste 40 karakters van de omschrijving
@CBSAANTAL
totaal aantal eenheden van geleverde goederen met deze intrastatcode
@CBSBEDRAG
de totaalwaarde van de geleverde goederen met deze intrastatcode
@VVCBSBEDRAG
de totaalwaarde van de geleverde goederen met deze intrastatcode, in buitenlandse valuta
@CBSGEWICHT
het berekende totaalnettogewicht van de goederen met deze intrastatcode


BODY (iedere regel)
 
@REGEL
regelnummer v/d factuurregel
@POS
Positie aanduiding
@ARTNUM
artikelnummer
@TYPENR
type-nummer
@KLARTCODE
klant-gebonden artikelcode
@ARTOMS
artikel omschrijving (indien @KLARTCODE is ingevuld, verschijnt hier de klant-gebonden artikelomschrijving)
@AANTAL
aantal geleverd
@EENH
eenheidcode van het artikel, hiermee wordt de opmaak van de aantal-velden bepaald
@EMBCODE
code voor gebruikte emballage (fust)
@EMBAANTAL
aantal emballage-eenheden (fusten e.d.)
@NTALEMB
aantal stuks per emballage-eenheid
@BRUWRD
bruto regelwaarde
@VVBRUWRD
bruto regelwaarde, in buitenlandse valuta
@KORTING
kortingspercentage, of tekst 'netto' als nettoprijzen verborgen worden (zie betalingskondities klanten)
@NETWRD
netto regelwaarde
@VVNETWRD
netto regelwaarde, in buitenlandse valuta
@GRTBK
grootboekrekening verkoop
@BTWBK
grootboekrekening btw
@BTWCODE
btwcode
@BTWWRD
btwbedrag voor deze regel
@VVBTWWRD
btwbedrag voor deze regel, in buitenlandse valuta
@BRUPPE
bruto stuksprijs (adviesverkoopprijs)
@VVBRUPPE
bruto stuksprijs (adviesverkoopprijs), in buitenlandse valuta
@NETPPE
netto stuksprijs (klantgebonden, evt. actieprijs)
@VVNETPPE
netto stuksprijs (klantgebonden, evt. actieprijs), in buitenlandse valuta
@VARVELD1  t/m
@VARVELD5
de naam die wordt gebruikt voor de waarde in het overeenkomstige VarTextn veld.
@VARTEXT1  t/m
@VARTEXT5
de waarde van de eigenschap die is ingevuld in het overeenkomstige VarVeldn veld.
@VRKNTAL
dit is het aantal verkochte eenheden na toepassing van de voorraadfactor
@VRKINH
dit is het aantal eenheden dat per logistieke eenheid
@VRKPPE
dit de berekende prijs per verkochte eenheid na toepassing van de voorraadfactor
@VVVRKPPE
dit de berekende prijs per verkochte eenheid na toepassing van de voorraadfactor, in buitenlandse valuta
@KMMWRD
bedrag kommissietoeslag of -aftrek, gebaseerd op netto-regelwaarde
@VVKMMWRD
bedrag kommissietoeslag of -aftrek, gebaseerd op netto-regelwaarde, in buitenlandse valuta
@KMMBTW
btwbedrag kommissie voor deze regel
@VVKMMBTW
btwbedrag kommissietoeslag of -aftrek voor deze regel, in buitenlandse valuta
@BATCHREF
batchreferentie, zoals bij de ontvangst van de goederen is gespecificeerd
@CERTIFICAAT
certificaatnummer/goederen(export)paspoortnr, zoals bij de ontvangst van de goederen is gespecificeerd
@NETGPE
netto-gewicht per eenheid
@NETGEW
netto-gewicht voor deze regel
@GNCODE
intrastatcode die van toepassing is voor deze faktuurregel
@THTDATUM
uiterste houdbaarheidsdatum
@PRDDATUM
productiedatum
@RCOLLI
aantal colli voor deze regel
@RPALLETS
aantal pallets voor deze regel
@COLLINRS
colli-nummers voor deze regel (tekst)
@PALLETNRS
palletnummers voor deze regel (tekst)
@UNIT
prijseenheid (prijs per .... units)
@PPUNIT
prijs per eenheid
@VVPPUNIT
prijs per eenheid, in buitenlandse valuta
@USRMONEY1 t/m
@USRMONEY3
user-defined velden (valutair of numeriek)
Worden gebruikt in combinatie met een speciaal hiervoor gemaakte table-view, afgeleid van de view vw_PaklijstSpecs_Facturatie.
de naam van de speciale view moet zijn ingesteld in de systeemparameters (FaktPaklijstSpecs) en moet exact dezelfde velden bevatten als het origineel.
@USRTEXT1 t/m
@USRTEXT3
user-defined velden (alfa-numeriek)
- idem als hierboven
@EANCODE
EAN-nummer van het product zelf (niet van een grootverpakking)


SPECIALE OPMAAKCODES

@TOONBONNUMMERS
*) stuurcode; pakbonnummers worden op de factuur getoond
@TOONORDERINFO
*) stuurcode; extra orderinformatie wordt op de factuur getoond, vereist ook instelling @TOONBONNUMMERS
@TOONMAGAZIJN
*) stuurcode; de melding 'afgehaald bij vestiging ..' of 'bezorgd door vestiging ...' wordt bij iedere pakbon op de factuur getoond, vereist ook instelling @TOONBONNUMMERS
@TOONSUBTOTALEN
*) stuurcode; onderaan iedere pakbon wordt het netto-totaalbedrag hiervan op de factuur getoond, vereist ook instelling @TOONBONNUMMERS
@TOONVERZAMELD
*) stuurcode; de paklijsten worden voorafgaand aan de (pro-forma) factuurrun verzameld tot ťťn paklijst per werkorder. Dit proces is overigens onomkeerbaar: verzamelpaklijsten kunnen niet meer naderhand worden opgesplist. Vereist ook instelling @TOONBONNUMMERS
@PAGELENGTH
stuurcode; bij matrixprinters kan hiermee een papierlengte worden ingesteld van het gebruikte kettingpapier.
@FMT{@veld:opmaak}
hiermee kunnen numerieke velden speciaal worden opgemaakt voor valuta-weergaven. Bijvoorbeeld:
@FMT{@NETPPE:0.000}
 
opmerking: decimaalscheidingsteken is een punt (.) en een duizendtalscheidingsteken is komma (,).


*) de opmaak van deze stuurcodes kan per factuursjabloon worden aangepast, zie de handleiding.
LET OP: deze opmaakcode wijzigt de afdruk-opties in het programma, nog voordat de facturatie begint.
Gebruik deze instelling daarom alleen in  stamsjablonen, niet in multi-page- of taalsjablonen!