TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Alle updates en releases van Tradium Business Software in 2008

 
Release
Datum
Modificaties
4.4.706
23-12-2008
17:00u
Nieuwe functionaliteit in Orderbeheer Verkoop: popup-macro's!
Naast de bekende menu-opties die verschijnen als u met de rechtemuisknop klikt in de linker lijst in het applicatievenster, is het voortaan mogelijk om koppelingen naar macro's toe te voegen aan de verschillende popupmenu's. Het beheer van deze uitbreiding vindt plaats in het hiervoor aangepaste dialoogvenster of via het menu Extra/Opties.
 
TIP: de on-line handleiding is bijgewerkt met deze uitbreiding. Lees er hier meer over.
 
Orderinvoer - uitbreiding totaalprijzen
Voortaan wordt in het orderscherm  een totaalbedrag, marge (%) en winstbedrag weergegeven, naast de reeds bekende verkooptotalen. Tevens wordt met een kleurschakering een indicatie, c.q. waarschuwing afgegeven omtrent de marge van de order.
 
4.4.705
18-12-2008
17:00u
Muisklikgedrag in titelbalken: ArtikelBeheer, Klanten, Leveranciers, Projecten
Bij het aanklikken van de command-labels rechts boven in de titelbalk werd soms een bewerkvenster voor de titel geopend. Dit werd veroorzaakt omdat niet op het label werd geklikt, maar op de tussenruimte tussen de labels. Er is nu een aanpassing gemaakt die de positie van de muisklik volgt en het bewerkvenster alleen nog opent als de muisklik ruimschoots links van de labels wordt gedaan.
 
Orderinvoer - uitbreiding lay-out
Voortaan kunnen ook filters worden ingesteld, naast de bestande opmaak van kolommen. Hiermee wordt het mogeljk om in bestaande orders lay-outs te activeren waarmee bepaalde orderregels kunnen worden verborgen of juist weergegeven.
 
TIP: de on-line handleiding is uitgebreid met een sectie Systeembeheer. Ook is een zoekfunctie toegevoegd aan de handleiding. De systeembeheer handleiding is context-gevoelig, wat betekent dat, wanneer u door de verticale tabs in Opties bladert, u direct de juiste pagina te zien krijgt als u op F1 (helptoets) drukt.
Klik hier om de sectie te bekijken.
 
OrderBeheer verkoop:
Voortaan wordt, wanneer gezocht wordt op specifieke nummers ook het gezochte item geselecteerd en zichtbaar gemaakt.
 
4.4.704
11-12-2008
22:00u
Orderinvoer - bezorgmethode uitgebreid
Het dialoogvenster wat na een druk op F10 vanuit de orderinvoer verschijnt, is uitgebreid bij de selectie van bezorgmethoden. Voorheen kon aan een bezorgmethode al een sjabloon (voor expeditie-documenten, zoals vrachtbrief) worden gekoppeld. Voortaan zijn aan een bezorgmethode een of meerdere weekdagen gekoppeld waarop de bezorging volgens de geselecteerde methode kan plaatsvinden.
 
Wanneer een bezorgmethode niet kan plaatsvinden op de geplande leverdatum, zal TRADIUM hiervan melding maken en desgewenst automatisch de eerstvolgende leverdatum voor de order bepalen.
 
De beschikbare dagen kunnen worden ingesteld via het menu Extra/Opties (alleen systeembeheerders).
 
Afdrukken vanuit Verkopen Orderbeheer:
Wanneer paklijsten werden afgedrukt, werd niet altijd de juiste printer geselecteerd. Dit probleem is nu verholpen.
 
4.4.703
11-12-2008
13:00u
Printer selectie verder uitgebreid
De in de vorige versie geÔntroduceerde printerselectie is nu alweer uitgebreid met een extra categorie: Vrachtbrieven . De on-line handleiding is ook bijgewerkt.
 
Tevens veroorzaakten sommige printerinstellingen foutmeldingen, met name bij kleurmodus instellingen die niet door de betreffende printers  en/of printerdrivers worden ondersteund. Voortaan worden deze instellingen genegeerd.
 
4.4.702
10-12-2008
22:00u
VERNIEUWD! Printers selecteren!
In TRADIUM kunnen meerdere printers worden geconfigureerd. Tot op heden was alleen de standaard printer via een gebruikersinterface in te stellen. Voortaan kan via een meer uitgebreid dialoogvenster voor alle categorieŽn (6 in totaal) een printer ingesteld worden, waar voorheen dit rechtstreeks in het systeembestand AdminSQL.ini moest worden gedaan.
 
Ook nieuw is de mogelijkheid om uitgebreide voorkeursinstellingen per printer vast te leggen. Afhankelijk van de categorie en toegepaste sjablonen en/of printers zullen deze instellingen worden gebruikt bij het afdrukken. De instellingen zijn: Duplex, Afdrukstand, Printerlade, Papierformaat, Afdrukkwaliteit en Kleurmodus, waarbij de papierlade-instelling voor enkele categorieŽn reeds mogelijk was.
 
TIP: Ook de on-line handleiding is bijgewerkt over dit onderwerp en direct opvraagbaar vanuit het printerdialoogvenster met de F1-toets. Of klik hier om direct de handleiding te bekijken.
 
LET OP: stel voor alle zekerheid uw printer(s) opnieuw in met deze nieuwe versie!!
 
Urenregistratie:
Tijdens het inboeken van weekstaten versprong een enkele keer de maand, juist wanneer in week overloopt van de oude maand naar een nieuwe maand. Dit probleem is nu opgelost.
 
Algemeen:
In diverse applicaties, zoals OrderBeheer en MailBeheer, is het applicatievenster uitgerust met verticale (en soms ook horizontale) balken die versleept kunnen worden om zo een deel van het venster in grootte aan te kunnen passen. Hierbij was het mogelijk om een balk tot voorbij de rand het van applicatievenster te slepen, waarbij de balk uit het zicht verdween. Er is nu een beveiliging gemaakt die dit voortaan voorkomt.
 
Ook is bij diverse applicaties, zoals Klanten en ArtikelBeheer, een verbetering doorgevoerd ten aanzien van het gebruik van het de-activering veld. Hierbij werd niet altijd het applicatievenster grijs gemaakt, of juist omgekeerd. Dit probleem is nu verholpen.
 
In enkele dialoogvensters waarin na een zoekopdracht meerdere items kunnen worden gemarkeerd is het mogelijk om te klikken op de kolomnaam om op deze kolom te sorteren. Echter, hierbij werden de markeringen niet gesorteerd. Dit is een intern probleem van de lijstweergave. Totdat de fabrikant van dit Windows-onderdeel een oplossing hiervoor heeft, worden voortaan na een sortering alle eventueel ingestelde markeringen verwijderd. Dit ter voorkoming van onjuist geselecteerde items.
 
4.4.701
08-12-2008
12:00u
 
VERNIEUWD! Orderbeheer Verkoop!
De applicatie is geheel herzien en is gedeeltelijk herschreven. De bestaande zoekmogelijkheden zijn gehandhaafd, maar er zijn nu nieuwe selecties mogelijk, zoals op datum en u kunt voortaan zelf queries maken en die selecteren in de selectie. Bij deze laatstgenoemde mogelijkheid wordt u geassisteerd door een aangepaste versie van de SQL Ontwerper van TRADIUM.
 
Voortaan is het ook mogelijk om direct vanuit OrderBeheer klantgegevens af te drukken. Ook kan er nu direct vanuit OrderBeheer een interne calculatie of open begroting van een project worden afgedrukt.
 
Ook de statusbalk onderin het applicatievenster is vernieuwd en toont voortaan statistische gegevens na een zoekopdracht.
 
Voortaan is de bewerkmogelijkheid van gegevens in het detailoverzicht (rechterhelft) gebonden aan ingestelde gebruikersrechten van gerelateerde applicaties.
 
TIP: Tevens is ook de online handleiding bijgewerkt. Vanuit Orderbeheer kunt u met de F1-toets direct de nieuwe handleiding raadplegen. Kijk op deze pagina om alle mogelijkheden van OrderBeheer te ontdekken!
 
BTW aangifte:
Nieuw is een automatische notificatie die automatische verschijnt om de gebruiker te waarschuwen tijdig de BTW aangifte in te dienen bij de belastingdienst. De melding verschijnt onderin de statusbalk van het hoofdvenster. De melding verschijnt drie weken na het verstrijken van het tijdvak waarover aangifte dient te worden gedaan.
 
ArtikelBeheer:
De statusbalk onderin de applicatie is vervangen door een vernieuwde. In de loop van de tijd zullen meer applicaties deze balk krijgen. Tevens was het menigeen niet duidelijk dat de teksten in de oude balk konden worden gebruikt om door te linken, zoals bij de tekst artikelgroep van waaruit direct gezocht kan worden op alle artikelen uit dezelfde artikelgroep. Deze snelkoppelingen blijven wel gehandhaafd, maar er is nu ook een doorlinkknop toegevoegd in het tabblad Groepen .
 
Artikel Wizard:
Wanneer nieuwe artikelen worden ingevoerd vanuit ArtikelBeheer, ontstond soms een vertroebelde opbouw van het dialoogvenster als er een InstalBase-artikel werd gekoppeld waarvan een inkoopprijs hoger was dan een verkoopprijs ťn buitenlandse valuta werd toegepast. De wizard wil dan automatisch terugspringen naar een vorige pagina, naar het invoerveld van de inkoopprijs. Voortaan wordt de melding hiervan anders afgehandeld, waardoor de schermopbouw en het automatisch terugbladeren in de wizard voortaan goed verloopt.
 
Artikelgroepen, Magazijnen, Projecten en Administratiebeheer:
Er is een kleine aanpassing doorgevoerd in de gebruikersinterface: er is een statusbalk onderin het applicatievenster toegevoegd.
 
SQL Analyzer:
De gebruikersinterface is grondig aangepast. Voortaan zijn de tekstvensters uitgevoerd met horizontale en verticale scrollbars en is de opmaak verbeterd door gebruik van een gefixeerd lettertype (Courier New).
 
Archief Browser:
De statusbalk onderin de applicatie is vervangen door een nieuw en toont (vergelijkbaar met het vernieuwde Orderbeheer Verkoop) nu ook statistische gegevens na een zoekopdracht.
 
Basic Macro:
Het Internet class object wordt in macro scripting gebruikt om de webbrowser aan te sturen en om documenten c.q. bestanden te downloaden. Wanneer handmatig werd ingegrepen door een browser te sluiten, ontstond soms een foutmelding als de macro hierna opnieuw werd uitgevoerd. Voortaan wordt een softwarematige reset uitgevoerd, zodat deze foutmelding niet meer voorkomt.
 
BetaalAdvies:
Deze applicatie is onderhuids uitgebreid met een automatiche opschoning voor oude betaaladviezen door uitvoering van de nieuwe sp_CleanUp_BetalingsAdvies procedure in de database.
 
IncassoAdvies:
Deze applicatie is onderhuids uitgebreid met een automatiche opschoning voor oude incassoadviezen door uitvoering van de nieuwe sp_CleanUp_IncassoAdvies procedure in de database.
 
MailBeheer:
In sommige gevallen werd bij het instellen van een gedeelde map niet de juiste gebruikersinformatie opgeslagen, tenzij de gebruikerslijsten in beide tabs (Gedeeld Met en Gebruikers) werden aangeklikt. Voortaan worden de gebruikers correct opgeslagen, ongeacht of de lijsten worden aangeklikt.
Tevens is de werking van popup-menus aangepast na klachten over het soms niet werken van de rechtermuisknop in deze applicatie.
 
Algemeen:
Als gevolg van de uitbreiding ondersteuning voor meertalige interfaces, kwam het soms voor dat in dialogen een tekenreeks %s stond in plaats van een cijfer. Dit probleem werd veroorzaakt door de noodzaak om een verouderde vertaalmodule gecombineerd te kunnen gebruiken met een nieuwe vertaalmodule. Inmiddels is de nieuwe vertaalmodule geheel doorgevoerd, waarmee %s tekenreeksen tot het verleden behoren.
 
4.4.700
 
Dit is een bÍta-releases en is niet gedistributeerd.
4.4.699
02-12-2008
16:00u
Patch-release:
Het uitvoeren van Pre-Scripts en After-Script tijdens de facturatie leidde vaak tot foutcode 100012. Dit is nu verholpen. Nieuw is de toevoeging van een COMMAND$ parameter: TRUE of FALSE. In de scripts kan deze waarde worden gebruikt om te bepalen of er sprake is van nachtfacturatie of niet.
 
4.4.698
28-11-2008
07:45u
Patch-release:
Het popup-venster voor gebruikersselectie dat verschijnt tijdens het overdragen van emails kon niet meer scrollen. Het venster is hierop aangepast.
 
4.4.697
27-11-2008
09:30u
Patch-release:
Na het verzenden van een nieuw bericht ontstond soms de foutmelding
"3704 De bewerking is niet toegestaan als het object gesloten is.", waarna de melding verscheen dat het bericht niet was verzonden. Het email bericht is echter wel verzonden. De foutmelding is nu verholpen.
 
4.4.696
26-11-2008
18:00u
Mailoverzicht:
Er is nieuwe functionaliteit toegevoegd aan MailBeheer. Zo is het voortaan mogelijk om gedeelde mappen aan te maken en te bepalen welke gebruikers toegang hebben en bewerkingsrechten hebben.
Ook nieuw is de mogelijkheid om submappen onder uw persoonlijke mappen aan te leggen.
Tenslotte is Auto-logging een nieuwe functionaliteit bij persoonlijke mappen. Hierbij worden  emails die in een persoonljke map worden opgeslagen ook automatisch gearchiveerd in een geselecteerd logboek.
 
Email verzenden:
Bij het verzenden van  emails was het mogeljk om deze berichten direct te archiveren. Echter, omdat de archivering al direct plaatsvond terwijl de de email nog in de wachtrij stond, werkte de auto-archivering niet goed. Voortaan worden deze berichten realtime verzonden, dat wil zeggen dat het programma blijft wachten totdat de mailserver het bericht succesvol heeft verzonden. Overigens kunt u nog wel andere taken in TRADIUM blijven uitvoeren.
 
Algemeen:
Een lang en bekend probleem is het scrollen in lijstweergaven. Bij snel klikken op de scrollbar rechts van de lijst, werd direct naar de onderste regels gesprongen. De leverancier van deze Windows controls heeft inmiddels een bug-fix hiervoor. Hiermee is het probleem verholpen.
Tevens zijn enkele aanpassingen in het kleurgebruik van deze lijstweergaven toegepast om de leesbaarheid te verbeteren.
 
Handleiding on-line:
Op dit moment wordt de handleiding in een nieuwe stijl omgezet. Ook wordt de handleiding vrijwel dagelijks bijgewerkt om de nieuwste aanpassingen ook te documenteren. De bovengenoemde aanpassingen in MailBeheer zijn ook gedocumenteerd. U roept de handleiding aan vanuit de F1-knop in TRADIUM, of door naar deze pagina te linken.
 
4.4.694-
4.4.695

Dit zijn  bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.693
18-11-2008
12:00u
Mailoverzicht:
Bij sommige gebruikers worden sommige overzichten niet getoond als gevolg van de grote hoeveelheid aan emails in de lijst. De timeout voor het opbouwen van de overzichten is voortaan vergroot van  5 sekonden naar 15 sekonden.
 
Orderinvoer/Paklijsten:
Er is een automatische lookup voor werkorder-omschrijvingen toegevoegd, vergelijkbaar met de lookup tijdens het invoer van e-mail adressen bij nieuwe berichten of bij invoer van referenties bij nieuwe agendataken.
 
ArtikelBeheer:
Onder het tabblad Samenstellingen is in de lijst van artikelcombinaties een nieuwe kolom toegevoegd, genaamd 'Stuksprijs'. Standaard is het veld leeg. Indien het wordt ingevuld, wordt tijdens de orderinvoer de originele stuksprijs, en eventuele nettoprijsafspraken, overschreden door combinatie-stuksprijs.
Hiermee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld gratis artikelen mee te leveren (stuksprijs=0), terwijl wel de inkoopprijs blijft gehandhaafd. Hierbij blijft de nacalculatie van een order gewaarborgd.
Een ander voorbeeld is een combinatie die wordt gebruikt voor verwijderingsbijdragen. Door de grote verscheidenheid aan tarieven is het voortaan voldoende om slechts ťťn artikel voor deze bijdrage aan te maken en de heffing voortaan in de combinatie-stuksprijs op te nemen.
 
Artikelimport:
Voortaan wordt tijdens het verwerken van geÔmporteerde artikelgegevens in de tabel Instalbase de kolom [Korting] automatisch berekend en ingevuld. Hiermee vervalt de noodzaak om deze kolom tijdens de aanmaak van het importbestand in te vullen.
 
Algemeen:
Er is een beperking doorgevoerd in het gebruik van click-geluiden bij het gebruik van tabselecties en dergelijke. Voortaan worden enkel nog attentie-signaleringen toegepast, bijvoorbeeld bij nieuwe berichten en nieuwe notities. Dit komt ten goede aan de snelheid van de gebruikersinterface.
 
Tevens is een verbetering aangebracht bij het initialiseren van het hoofdvenster. In sommige gevallen werd de kleurinsteling van de kalenderweergave niet juist ingesteld totdat de grootte van het venster werd aangepast. Deze bug is nu verholpen.
 
4.4.692
10-11-2008
20:00u
TRADIUM Hoofdvenster:
Voortaan wordt de oorspronkelijke positie en afmetingen van het hoofdvenster ingesteld op dezelfde wijze zoals het programma het laatst door dezelfde gebruiker is afgesloten.
 
ArtikelBeheer:
Voortaan wordt de applicatie sneller gestart en is de schermopbouw verder geoptimaliseerd, zodat ook tijdens het verslepen of aanpassen van de venstergrootte de video-aansturing versneld is.
 
Klanten en Leveranciers:
Net als bij ArtikelBeheer worden voortaan deze applicatie sneller gestart en is de schermopbouw verder geoptimaliseerd, zodat ook tijdens het verslepen of aanpassen van de venstergrootte de video-aansturing versneld is.
 
Tevens is een nieuw tabblad Instellingen toegevoegd. Enkele gegevens die voorheen onder het tabblad Betalingskondities (klanten) of Bestellen En Leveren (leveranciers) stonden, zijn verhuisd naar het nieuwe tabblad. Hiermee kunnen nieuwe instellingen en opties ook in de toekomst beter worden gerangschikt in het applicatievenster.
 
Klanten:
Voor de gebruikers van de Flora Verdeel Module is in het nieuwe tabblad Instellingen een optie aan te geven om de verdeling van partijen voor de onderhavige klant automatisch te laten plaatsvinden. Nadere informatie over deze module, die specifiek voor de horticultuur is ontwikkeld, is verkrijgbaar bij 3WT.
 
Mailoverzicht:
Bij sommige computers komt het soms voor dat na het opstarten van het overzicht geen lijst van e-mail berichten wordt opgebouwd. Pas nadat op [F5] (vernieuwen) wordt gedrukt, of men op een van de mappen links in het venster klikt, wordt de lijst opgebouwd.
Dit euvel is moeilijk te herkennen. De oorzaak kan te maken hebben met een langere tijd die de computer nodig heeft om het startproces van deze applicatie af te ronden, terwijl de lijst van de berichten al wordt gestart. Daarom is in deze versie de opbouw van de lijst na het opstarten 2 seconden uitgesteld.
 
Orderinvoer/Paklijsten:
Wanneer een nieuwe order wordt aangemaakt, maar deze order verder niet wordt ingevuld, zal TRADIUM voortaan de order wissen wanneer het venster wordt gesloten of opnieuw een nieuwe order wordt aangemaakt. Hierbij wordt ook het laatst gebruikte werkordernummer teruggezet, zodat de ordernummerreeks aaneengesloten blijft.
 
Rekeningschema:
Bij de invoer van nieuwe grootboekrekeningen ontstond een foutmelding tijdens het opslaan van deze gegevens. Deze foutmelding werd veroorzaakt omdat er geen BTW-koppeling was gespecificeerd. De controle op invoer is dermate aangepast, waarbij het voortaan mogelijk is om een koppeling te negeren.
 
Catalogus:
De lijst met artikelen is vervangen door een nieuwe lijstweergaven en wordt hierdoor voortaan sneller opgebouwd. Als gevolg hiervan is de werking van deze applicatie ook sneller geworden.
 
4.4.691
28-10-2008
18:00u
Kortingscondities:
Voortaan is het mogelijk om aan nettoprijsafspraken voor specifieke klanten ook gestaffelde nettoprijzen te koppelen. Twee nieuwe velden, [PrijsPer] en [Aantal] zijn toegevoegd aan het overzicht. Met [PrijsPer] kunt u aangeven voor hoeveel stuks de ingevoerde prijs geldt (standaard 1). Met [Aantal] geeft u de minimale hoeveelheid aan die per orderregel moet worden ingevuld om voor de nettoprijs in aanmerking te komen (staffel).
 
MailOverzicht:
De opbouw van de lijstweergave is in snelheid is flink verbeterd. Tevens is er een nieuwe standaardmap toegevoegd "Ongelezen post", waarin alle ontvangen en ongelezen berichten worden opgesomd.
 
4.4.690
27-10-2008
18:00u
OrderBeheer Verkoop:
Er is een nieuwe functie toegevoegd in het pop-up menu voor werkorders die in het overzicht links van het venster worden getoond: "Verplaatsen...".
Hiermee kunnen werkorders, mits nog niet gefactureerd, bij een ander project (en eventueel andere klant) worden ondergebracht. Door eerst de werkorder te selecteren, waarna de werkorder in het rechter gedeelte zichtbaar wordt, en daarna met de rechter muisknop op de werkorderregel in het overzicht te klikken, verschijnt het pop-up menu.
 
4.4.689
22-10-2008
18:00u
Klanten en Leveranciers:
Voortaan is het mogelijk om in het tabblad "Standaard Documenten" om geselecteerde brieven op te slaan als PDF bestand in plaats van deze af te drukken of te faxen.
 
ProjectBeheer/Calculaties:
Er is een optimalisatie doorgevoerd bij het afdrukken van materiaallijsten, waarbij de wachttijd van het opmaken van de afdruk(voorbeeld) tot een minimum is gereduceerd.
 
Algemeen:
Er zijn diverse kleine aanpassingen doorgevoerd in de onderliggende techniek.
 
4.4.685 -
4.4.688

Dit zijn  bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.684
12-09-2008
18:00u
Algemeen:
Er zijn diverse kleine aanpassingen doorgevoerd in de onderliggende techniek.
 
4.4.683
10-09-2008
14:45u
Patch-release voor Windows 2000 Server en Windows XP gebruikers:
De gewijzigde accountbeveiliging van release 682 heeft een compatibiliteitsprobleem met bovengenoemde gebruikers tot gevolg waardoor er niet meer kan worden ingelogd op de database. Deze patch omzeilt een bug in het SECUR32.DLL systeembestand van Microsoft Windows die het probleem heeft veroorzaakt.
 
NB: deze patch is niet van toepassing voor Windows Vista gebruikers en Remote Desktop gebruikers die onder Windows 2003 Server werken.
 
4.4.682
10-09-2008
13:00u
Orderinvoer:
Naast het rechtstreeks kunnen invoeren van het artikelnummer EN typenummer van een product in het Artikel veld van de orderregels, is het ook mogelijk een rechtstreekse selectie op het artikelbestand te doen door het invoeren van beginletters van de worden in de omschrijving van het artikel.
 
Bijvoorbeeld: u toetst in het veld Artikel in "rggp". TRADIUM somt voor u alle artikelen op waarvan de woorden in de omschrijving respectievelijk beginnen met R, G, G en P. Zo kunnen de volgende artikelen gevonden worden:
"Rozen grootbloemig 'Grand Prix' "
"Randafwerking geel gevlamd voor plafond"
maar niet:
"Grote rode rozen 'Grand Prix' "
"Gele randafwerking voor plafond"
Het is dus belangrijk dat met deze eersteletter-keuze de juiste volgorde wordt gehanteerd. Anders kunt u het beste gewoon zoeken door "*" in te toetsen.
 
Account-beveiliging:
Door het toenemende gebruik van TRADIUM in Remote Desktop omgevingen, zoals Microsoft's Windows Terminal Services, bleek een beveiliging tegen dubbel gebruik van hetzelfde account vanuit meerdere werkplekken niet te werken in een dergelijke situatie. Voortaan werkt deze controle weer en als u een melding krijgt dat een andere gebruiker met uw account werkt, ziet u ook vanuit wel Windows account (en evt domein) TRADIUM is opgestart.
 
4.4.681
09-09-2008
07:00u
Patch-release:
In deze release is het probleem van inboeken van meerdere paklijsten bij factuurcontroles van leveranciers verder aangepakt.
 
4.4.680
08-09-2008
18:00u
Patch-release:
In deze release zijn enkele gemelde bug-fixes toegepast, waaronder het probleem van inboeken van meerdere paklijsten bij factuurcontroles van leveranciers.
 
4.4.679
 
03-09-2008
18:00u
 
Patch-release:
In deze release zijn enkele gemelde bug-fixes toegepast, waaronder de *NULL* waarde bij het gebruiken van standaard documenten in het veld @PLAATS. Ook zijn diverse Subscript out of Range en aanverwante foutmeldingen die optreden bij bijvoorbeeld het voortijdig sluiten van vensters (tijdens initialisatie) gebruiksvriendelijker afgevangen.
 
4.4.678
01-09-2008
18:00u
Inkooppboeking:
Voortaan is het mogelijk om ook invoerheffingen over meerdere leveranciersbonnen te verdelen.
 
Algemeen:
Er zijn enkele kleine bug-fixes toegepast.
 
4.4.677
27-08-2008
12:00u
ArtikelBeheer:
Tijdens aanmaak van release 676 is het programma-bestand corrupt geraakt, waardoor deze applicatie niet juist functioneert, dit uit zich o.m. door het weergeven van lege tabbladen. In deze release is dit hersteld.
 
Relatiebeheer (algemeen):
Tijdens het zoeken naar klanten, leveranciers, e.d. wordt voortaan ook gezocht op het recentelijk toegevoegde veld Provincie en op het veld Land. Deze velden worden ook weergegeven in het zoekresultaat.
 
Synchronisatie PocketPC:
Er is een optimalisatie doorgevoerd in het synchronisatie proces van de agendataken, waarbij tevens een "Type Mismatch" foutmelding is verholpen die optrad bij computers die voor het eerst syncrhoniseren met Windows Mobile en Windows PocketPC apparaten.
 
Leveranciersbonnen inboeken:
Er trad een fout op "kan het item niet vinden..." bij het invoeren van een nieuwe leveranciersbon. Deze bug is opgelost.
 
4.4.676
26-08-2008
14:00u.
Uitbreiding adressering (algemeen):
In alle NAW-gerelateerde tabellen is een nieuw veld "Provincie" toegevoegd. Tevens zijn alle postcode velden vergroot naar 10 posities. Deze aanpassing is doorgevoerd om buitenlandse adresseringen eenvoudiger te kunnen invoeren. In de sjablonen is ook het veld @PROVINCIE toegevoegd.
 
Als gevolg van deze uitbreiding is de weergave van adresgegevens bij sommige applicaties, zoals Klanten, Leveranciers, Projecten/Calculaties en Orderinvoer/Paklijsten, aangepast. In een aantal gevallen wordt het adres verkleind weergegeven. Daar tegenover is wel een nieuwe feature ingebracht: ballonteksten met adresgegevens die verschijnen als u met de muis over het adres beweegt.
 
Ook is de lijstweergave bij de applicaties Klanten en Leveranciers aangepast. Het meerregelig adres werd nog niet goed weergegeven in de lijstweergave, maar voortaan wordt dit ook ondersteund.
 
Nieuwe kostenrekening voor leveranciers:
Naast de standaard kostenrekening die u bij leveranciers kunt ingeven, kunt u nu ook een transportkosten-rekening invoeren. Dit is bedoeld voor leveranciers die in hun factuur een transportkostenpost opnemen. Als u voor een dergelijke leverancier een inkoopfactuur boekt, kunt u direct het transportbedrag ingeven in het hiervoor bedoelde dialoogvenster. De tegenboeking en uitsplitsing van de transportkosten over de onderliggende artikelen verloopt dan automatisch.
 
Controle inkoopfacturen:
Ook hier is een uitbreiding doorgevoerd. Wanneer u verzamel-inkoopfacturen moet controleren, moest u voorheen herhaaldelijk de boncontrole uitvoeren, namelijk voor elke bon afzonderlijk. Voortaan kunt u in ťťn controleslag meerdere bonnen tegelijkertijd controleren. U selecteert op dezelfde wijze een leveranciersbon, waarna een tabblad verschijnt. Door de selectie te herhalen kunt u meerdere tabbladen toevoegen, waarbij een duidelijk totaalbeeld verschijnt.
 
4.4.675
20-08-2008
20:00u.
Projecten:
In verband met afdrukproblemen bij sommige gebruikers, is de kolomopmaak voor de afdrukroutines uitgebreid met extra wachtlussen om de opmaak te voltooien voordat het afdrukproces begint.
 
Algemeen:
In navolging van het bovenstaande is ook een optimalisatie doorgevoerd ten aanzien van het opslaan en ophalen van persoonlijke kolominstellingen (breedte, volgorde, sortering, groepering, etc.) van tabellen. deze instellingen werden voorheen afzonderlijk per tabel ťn per kolom apart opgeslagen. Voortaan worden alle eigenschappen als ťťn parameter opgeslagen in een speciaal hiervoor ingerichte tabel. Dit versnelt het proces aanzienlijk en voorkomt ook beeldflikkeringen bij de opmaak van een tabel.
 
Boot Loader:
Het startprogramma van TRADIUM is aangepast ten aanzien van het gebruik van de Common  Shared map zoals deze is geintroduceerd in release 670.
 
4.4.674
20-08-2008
12:00u.
Projecten:
Er is verdere optimalisatie doorgevoerd ten aanzien van de schermopbouw voor calculaties. Diverse bewerkingen, zoals kopiŽren, plakken en omhoog/omlaag verplaatsen zijn versneld. Tevens is een bug-fix toegepast op het verversen van het scherm. Soms werden extra velden met een witte achtergrond getoond, meestal na het uitvoeren van speciale bewerkingen. Dit is nu opgelost.
 
4.4.673
19-08-2008
14:00u.
Projecten:
Er is een optimalisatie doorgevoerd ten aanzien van de schermopbouw voor calculaties. Tevens is de automatische herberekening bij het toevoegen van nieuwe projectregels versneld.
 
Algemeen:
Er zijn diverse kleine bug-fixes toegepast waaronder ten aanzien van de kolommenopbouw bij sommige applicaties; deze werden in omgekeerde volgorde opgebouwd. Dit is nu verholpen.
 
4.4.672
18-08-2008
18:00u
OrderBeheer verkoop:
er trad een fout op tijdens het afsluiten van de applicatie. Deze fout is nu verholpen. Tevens wordt voortaan de laatste gebruikte zoekopdracht niet meer opgeslagen omdat dat verwarring veroorzaakt wanneer direct na het opstarten van deze applicatie een klantfilter wordt ingesteld.
 
Facturatie:
naast de mogelijkheid om paklijstinformatie te tonen, kan nu ook extra orderinformatie op de factuur worden ingevoerd. Deze optie kan ook vanuit het sjabloon worden aangezet via het @TOONORDERINFO veld. Tevens is het formaat van het dialoogvenster iets vergroot om vertalingen voor onze buitenlandse klanten meer ruimte te geven.
 
4.4.671

Dit is een bÍta-releases en is niet gedistributeerd.
4.4.670
14-08-2008
18:00u
NIEUWE HERZIENE VERSIE 4.4.670!
Onderhuids heeft TRADIUM een ingrijpende verandering ondergaan. In het kader van de recente uitbreiding met buitenlandse TRADIUM gebruikers is de ondersteuning voor meertalig gebruik (localisation) volledig herzien en sterk uitgebreid. Tevens is met deze wijziging ook de syntaxis van enkele teksten aangepast.
 
Door de samenwerking met TRADIUM-reseller 3WT heeft TRADIUM ook op het gebied van artikelbeheer en orderinvoer flinke uitbreidingen ondergaan. Zo is het voortaan mogelijk om logistieke en commerciele calculatie-factoren toe te passen. De prijsfactor bestaat al geruime tijd in ArtikelBeheer. Hiermee kunnen verkoopprijzen worden omgerekend naar eenheden. Nieuw is de mogelijkheid om ook logistiek een zogenaamde voorraadfactor toe te passen. Hiermee kunt u vanuit de orderinvoer en facturatie per losse eenheid calculeren en doorbelasten, terwijl u wel in een verpakkingseenheid (bijvoorbeeld omdoos) blijft handelen.
Hiertoe zijn ook nieuwe velden in de orderinvoer toegevoegd, als ook in de lay-out voor paklijst en factuur.
 
Ook zijn bij het uitgebreid testen van de diverse beta-releases die vooraf gingen aan deze versie enkele verbeteringen aangebracht die de stabiliteit van het programma verder hebben verbeterd. Ook nieuwe features en velden zijn toegevoegd in enkele applicaties, zoals ArtikelBeheer (voorraadfactor en houdhaarheid bij versproducten) en OrderBeheer (automatisch 'herrinneren' laatste zoekkenmerken).
 
Heel belangrijk is het feit dat, vanwege de toenemende beveiliging vanuit besturingsystemen, zoals bij Windows Vista en vooral ook Windows Server 2008, TRADIUM voortaan op een andere wijze de registratie van programma-onderdelen uitvoert:
Tot nog toe werden alle componenten die TRADIUM gebruikt, zoals .ocx en .dll bestanden, in de lokale Windows systeemmap (meestal c:\windows\system32) opgeslagen. Echter, hiervoor zijn in de huidige besturingsystemen Administrator-rechten nodig om dit nog te kunnen uitvoeren.
Daarom wordt voortaan gebruik gemaakt van een zogenaamde Common Shared map (meestal gelokaliseerd in c:\program files\common files). Hierin wordt automatisch een map TRADIUM aangemaakt waarin vervolgens alle componenten worden opgeslagen en geregistreerd.
 
Let op: in uitzondelijke gevallen dient u ook voor de map toegangs- en schrijfrechten te hebben. Neem hiervoor contact op met uw systeembeheerder.
 
4.4.656 -
4.4.669

Dit zijn een bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.655
17-07-2008
18:00u
e-mail-overzicht:
de gebruikersinterface heeft optische verbeteringen ondergaan. Ook is een bug-fix toegepast voor het probleem van het aanmaken van een reply-bericht vanuit een full-screen overzichtweergaven, waarbij niet meer kon worden gewisseld tussen vensters.
 
Catalogus:
er is een beveiliging doorgevoerd waarbij wordt voorkomen dat, indien alle artikelblokken uit een hoofdstuk zijn verwijderd, het hoofdstuk niet meer toegankelijk is. Voortaan wordt bij het kiezen van een "blokloos" hoofdstuk automatisch een nieuw leeg blok aangemaakt. Tevens wordt bij het aanklikken van hoofdstukken of tabs in de linker structuurlijst automatisch het artikelblok onzichtbaar gemaakt indien het type hoofdstuk of tab is geselecteerd.
 
4.4.654
15-07-2008
18:00u
e-mail-overzicht:
NIEUW! auto-archivering
Voortaan is het mogelijk om ingekomen e-mails automatisch in persoonlijke mappen op te slaan door een adresfilter te gebruiken. door met de rechterknop te klikken op de persoonlijke map kan men het filter instellen.
Tevens wordt bij nieuw ingekomen e-mails het geopende e-mail overzicht automatisch ververst.
 
Orderinvoer:
Voortaan is het mogelijk om direct een bestaande order te openen door het gebruik van een zoekletter, gevolgd door een nummer. Hiervoor is ook een uitlegknop [?] toegevoegd in het scherm.
Tevens zijn er ook kleine optimalisaties doorgevoerd aan de schermopbouw.
 
4.4.653
09-07-2008
10:30u
Kortingscondities:
Er is een bug-fix toegepast op het verwijderen van netto-priijzen op klantcodes.
 
Orderinvoer:
Voortaan is het mogelijk om bij het instellen van gespreide betalingen te kiezen uit meerdere profielen. Deze profielen zijn door de systeembeheerder in te stellen via het menu Opties. Tevens zijn optimalisaties doorgevoerd in de schermopbouw van de orderheader.
 
Urenregistratie:
Voortaan is het mogelijk om een TRADIUM gebruiker te koppelen aan een werknemer. Bij het invoeren van verlof- of verzuimuren worden deze gegevens toegevoegd aan AgendaBeheer als een taak. Hiermee kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat afspraken tijdens een vakantie worden ingepland.
 
ArtikelBeheer:
Voortaan is het mogelijk om handmatig correcties door te voeren in de artikelcode van de leveranciersartikelen onder het tabblad InstalBase. Bij een wijziging wordt er een duplicaat artikel aangemaakt met het nieuwe artikelnummer en krijgt het originele artikel de status deleted.
 
BestelAdvies:
Er is een versnelling toegepast tijdens het opstarten van deze applicatie. Hiermee worden eventuele Time-Out foutmeldingen in het vervolg voorkomen.
 
4.4.652
08-07-2008
10:00u
Kortingscondities:
er is een bug-fix toegepast op de toevoeging van netto-prijzen op klantcodes. Deze handeling veroorzaakte een foutmelding. Dit is nu opgelost. Tevens is het voortaan mogelijk om de kolommen in de drie getoonde tabellen te sorteren door het klikken op de kolomtitels.
 
Orderinvoer:
Nieuw is de uitbreiding op orderselectie. Voortaan kan rechtstreeks een werkordernummer worden ingevoerd of een ordernummer aan de hand van een paklijstnummer worden geselecteerd. Tevens kan een project worden opgezocht a..h.v. een faktuurnummer. Er is een knop [?] toegevoegd waarmee een toelichting op alle zoekopties is op te vragen.
 
4.4.651
28-06-2008
15:00u
 
Leveranciers:
Er is een kleine optimalisatie doorgevoerd in de uitlijning van het taboverzicht.
Tevens is het voortaan mogelijk om de getoonde gegevens te verversen (F5-toets).
Bij de kontaktpersonen kunnen nu, naast de voorletters, ook de voornamen voluit worden genoteerd.
 
Klanten:
In het tabblad Projecten en orders werden tot nog toe alleen openstaande orders weergegeven. Voortaan worden naast de openstaande orders ook de afgehandelde orders tot 6 maanden terug weergegeven.
Er is een kleine optimalisatie doorgevoerd in de uitlijning van het taboverzicht.
Tevens is het voortaan mogelijk om de getoonde gegevens te verversen (F5-toets).
Bij de kontaktpersonen kunnen nu, naast de voorletters, ook de voornamen voluit worden genoteerd.
Bij het aanmanen wordt voortaan het (indien gespecificeerd) faktuuradres gehanteerd in plaats van het correspondentie-adres.
 
Rayons:
Er is een kleine optimalisatie doorgevoerd in de uitlijning van het taboverzicht.
Tevens is het voortaan mogelijk om de getoonde gegevens te verversen (F5-toets).
Bij de kontaktpersonen kunnen nu, naast de voorletters, ook de voornamen voluit worden genoteerd.
 
Opties:
Er is voor de systeembeheerder een nieuwe tab toegevoegd om prijscomponenten te kunnen beheren voor het nieuwe rekenmodel. Lees meer hierover verderop.
 
ArtikelGroepen:
Er is een tab toegevoegd om prijscomponenten te definiŽren voor de onderliggende artikelen voor de betreffende artikelgroep. Lees meer hierover verderop.
 
ArtikelBeheer:
Er is een nieuwe prijsgroep 99 toegevoegd. Dit is speciaal voor het nieuwe prijscomponenten rekenmodel. Lees meer hierover verderop.
 
Kortingscondities: 
Er zijn nieuwe velden toegevoegd aan de artikelgroep regels. Ook de condities en rekenmethoden zijn aangepast. Lees meer over hiet nieuwe rekenmodel verderop.
 
Tevens is een nieuw veld Faktuurgroep toegevoegd bij de artikelgroep. Standaard is het veld leeg of bevat het de waarde '0'. Wanneer u 1 of meerdere artikelgroepregels een andere waarde geeft, dan zal TRADIUM de onderliggende artikelen groeperen onder deze groepsnummers en separaat verwerken in paklijsten. Hiermee kunt u voor u klanten (mits u bij de klant de optie Faktureren per bon heeft aanstaan), aparte facturen voor specifieke productgroepen aanmaken.
 
Urenregistratie:
Er is een kleine aanpassing doorgevoerd voor een verbeterde doorvoer van data tussen de toepassing en de SQL Server.
 
Synchronisatie Handterminals:
Er is een kleine aanpassing doorgevoerd voor een verbeterde doorvoer van data tussen de toepassing en de SQL Server.
 
Orderbeheer inkoop:
Er is een kleine aanpassing doorgevoerd voor een verbeterde doorvoer van data tussen de toepassing en de SQL Server.
 
Orderbeheer verkoop:
Er is een kleine aanpassing doorgevoerd voor een verbeterde doorvoer van data tussen de toepassing en de SQL Server.
 
Routeplanning:
Er is een kleine aanpassing doorgevoerd voor een verbeterde doorvoer van data tussen de toepassing en de SQL Server.
 
ServiceArtikelen:
Er is een kleine aanpassing doorgevoerd voor een verbeterde doorvoer van data tussen de toepassing en de SQL Server.
 
ArchiefBrowser:
Er is een kleine aanpassing doorgevoerd voor een verbeterde doorvoer van data tussen de toepassing en de SQL Server.
 
e-Mail-overzicht:
Er is een kleine aanpassing doorgevoerd voor een verbeterde doorvoer van data tussen de toepassing en de SQL Server.
 
e-Mail lezen:
Er is een nieuwe knop info toegevoegd die rechts bovenin het mailbericht venster zichtbaar is. Door hier op te klikken verkrijgt u technische achtergrondinformatie over het betreffende e-mailbericht.
 
Dagboek:
Er is een kleine aanpassing doorgevoerd voor een verbeterde doorvoer van data tussen de toepassing en de SQL Server.
 
NIEUW! PrijsComponenten RekenModel
Er is een volledig nieuw rekenmodel voor verkoopprijzen ingevoerd in TRADIUM. Met dit rekenmodel kunt u allerhande opslagen, tarieven, opcenten, heffingen en dergelijke in allerlei combinaties vastleggen en toepassen. De mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt.
 
Met het rekenmodel is een nieuwe prijsgroep toegevoegd: 99. Als u deze prijsgroep selecteert in de kortingscondities van de klant, wordt het rekenmodel toegepast. In deze condities kunt u per artikelgroep de prijsgroep 99 instellen. Vervolgens kunt u de formule voor de berekening invoeren. Deze formule kunt u zowel op artikelregel niveau instellen en/of op faktuurniveau. Bij de laatstgenoemde is de opslag op de nettofaktuurwaarde voor de artikelen onder dezelfde groep. Bij de opslagberekening op regelniveau wordt altijd uitgegaan van de inkoopprijs.
 
Voor gedetaileerd uitleg over de werking en toepassingsmogelijkheden, neem contact op met de supportdesk 0900-KEEMINK, of maak een afspraak met een van onze adviseurs.
 
 
4.4.650
18-06-2008
13:15u
ArtikelBeheer:
Er is een optimalisatie doorgevoerd voor het gebruik van GDI-objecten tijdens de Artikel Wizard. Bij sommige computers onstonden foutmeldingen die betrekking hebben op de beperkingen van het beschikbare video-geheugen. Voortaan is het gebruik van het video-geheugen minimaal tijdens de weergave van de Artikel Wizard.
 
e-Mail overzicht:
Er is een optimalisatie doorgevoerd voor het vernieuwen van de maillijst met een zoekfilter.
 
4.4.647
06-06-2008
11:00u
NIEUW! Kontaktgroepen bij relatiebeheer
In de applicaties Klanten, Leveranciers en RayonManagers is onder het tabblad Kontaktpersonen een verticale tab links in het venster toegevoegd. Hier kunt u per relatie diverse tabs aanmaken waaronder u uw kontakten groepeert.
Ook zijn twee nieuwe knoppen toegevoegd, direct onder de bestaande knoppen voor het aanmaken en verwijderen van kontaktpersonen. Met deze nieuwe knoppen kunt u de kontaktgroepen aanmaken en verwijderen.
 
Hoe het werkt:
Om een groep aan te kunnen maken selecteert u eerst de betreffende kontaktpersoon en klikt u op de nieuwe knop voor het aanmaken van de kontaktgroep. Als u een groepnaam heeft ingevoerd, is de kontaktpersoon verplaatst naar de tab van de nieuw aangemaakte groep.
 
Vervolgens kunt u elke volgende kontaktpersoon toevoegen aan een bestaande groep door de tab met de naam van de geselecteerde kontaktpersoon met de muis te verslepen naar de verticale tab. U wordt dan gevraagd om de kontaktgroep te selecteren, waarna de kontaktpersoon wordt verplaatst.
 
Wilt u een kontaktpersoon weer terugplaatsen naar de algemene groep (tab [*]) dan klikt u op de nieuwe verwijder knop, links onderaan het venster. Verplaatsen naar een andere groep gaat ook weer met het slepen met de muis.
 
Klanten: betaalgedrag schema
Nieuw is de mogelijkheid om, wanneer het betaalgedrag schema wordt weergegeven, via de standaard kopiŽerbewerking (CTRL-C, of via het menu Bewerken) zowel de data als ook de grafiek op te slaan in het clipboard. Vervolgens kunt u de gegevens plakken in elke applicatie. Wanneer u de gegevens plakt in Excel, dan worden standaard de numerieke data in aparte cellen opgeslagen. Wilt u in Excel de grafiek plakken, dan kiest u via het menu Bewerken voor de optie Plakken Speciaal en kiest u uit de mogelijkheden de optie "Bitmap".
 
4.4.646
29-05-2008
09:00u
NIEUW! importfunctie in Scannerwizard:
Naast het batch-gewijs verwerken van documenten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de scanneraansturing vanuit TRADIUM, is het vanaf nu ook mogelijk om documenten te verwerken die door de scannersoftware direct zijn opgeslagen. Het gaat hierbij om .TIF documenten (Tagged Image Format). U selecteert de map waarin deze documenten zijn opgeslagen, waarna de verdere verwerking na conversie hetzelfde verloopt als bij het batch-gewijs scannen.
 
Opmerking: omdat de extern gescande documenten afwijkende resoluties kunnen hebben (meestal zeer hoog), wordt tijdens het importeren de kleurdiepte teruggebracht tot grijswaarden. Hiermee wordt de grootte van de documenten beperkt, terwijl de scherpte niet wordt aangetast.
 
Klanten en Leveranciers: 
De landencode-tabel in TRADIUM is recentelijk uitgebreid. Als gevolg hiervan ondersteunt TRADIUM nu ook het gebruik van meerdere landen die een gezamenlijk landencode delen. De gebruikersinterface in de applicaties Klanten en Leveranciers is hierop aangepast, zodat voortaan bij een landselectie automatisch het land en de code worden ingevuld. Nieuw is dat bij een handmatige invoer van een land (naam) automatisch de bijpassende landencode erbij wordt gezocht. Is de naam van het land niet correct gespeld, dan verschijnt automatisch het dialoogvenster met de landenselectie.
 
4.4.645
28-05-2008
09:00u
NIEUW! Vakantieroosters afdrukken en exporteren:
In de applicatie Urenregistratie is een extra rapportage mogelijkheid opgenomen: vakantieroosters. via de gelijknamige knop genereert TRADIUM een afdrukvoorbeeld waarbij elke maand separaat wordt afgedrukt. U kunt kiezen uit verschillende jaargangen. Vanuit het afdrukvoorbeeld is het ook mogelijk om te exporteren naar een PDF.
 
Algemeen:
Persoonlijke instellingen, zoals kleuren, kolominstellingen e.d., werden tot nog toe opgeslagen op de lokale werkplek in een .ini bestand. Vanaf deze versie worden deze instellingen opgeslagen in de database, zodat deze gegevens niet meer aan een werkplek zijn gebonden.
 
4.4.644
26-05-2008
09:00u
Orderinvoer/Paklijsten (bug-fix): wanneer in een orderinvoer layout het veld Eenheid of het veld EmballageCode ontbrak, ontstond een foutmelding, code 5. Deze fout is nu verholpen.
 
4.4.643
26-05-2008
08:00u
Orderinvoer/Paklijsten: er is een beveiliging ingevoerd om te voorkomen dat orderrefenties niet zijn ingevuld wanneer de order met F10 wordt verwerkt. Hierbij wordt aan de gebruiker de mogelijkheid geboden om de referentie alsnog in te vullen of om een standaard referentie te gebruiken. Deze referentie is een vast opgemaakte tekst, voorbeeld "Order d.d.: zaterdag 24 mei 2008".
 
Tevens is de onlangs geÔntroduceerde automatische dropdown lijst bij de kolommen Eenheid en EmballageCode opgewaardeerd naar een combobox. Hiermee kunt u naast het selecteren van een code ook de code direct intoetsen, waarbij de onderliggende waarde automatisch wordt opgezocht.
 
Klanten/Leveranciers: voortaan wordt bij het opslaan van de gegevens gecontroleerd of de basis N.A.W. gegevens correct zijn ingevuld. Er wordt een waarschuwing getoond, maar de gegevens worden wel (in)compleet opgeslagen.
 
Tevens is het aantal velden waarin wordt gezocht bij zoekacties naar klanten en leveranciers uitgebreid met  het veld Opmerking (tabblad Memorandum). Hiermee is het voortaan mogelijk om hint, trefwoorden e.d. die in het memo-veld zijn opgeslagen te gebruiken in een zoekopdracht.
 
AgendaBeheer: het invulkader voor de referentie van een afspraak in het tabblad "Details" is aangepast. Auto-aanvullen is nu vervangen door een automatische popup (tooltips), vergelijkbaar met dezelfde functionaliteit bij het invullen van e-mail adressen in een nieuw email bericht.
 
Taakplanner: er is een verbetering aangebracht in het afvangen van foutieve en handmatige ingevoerde tijdnotaties.
 
Archief Browser: het zoeken van documenten is uitgebreid met ondersteuning voor tekstdocumenten (.txt).
 
E-Mail (algemeen): het zwevende tekstvak (tooltip) dat verschijnt tijdens het intoetsen van mailadressen in de adresbalk bij nieuwe nieuwe emails bevat standaard de meest recente adressen. Voortaan is het mogelijk om adressen per gebruiker te blokkeren, bijvoorbeeld wanneer een adres is gewijzigd of foutief was. De systeembeheerder kan de blokkering via het menu Extra/Opties invoeren.
 
4.4.642
21-05-2008
14:00u
Opslaan documenten vanuit logboeken met foutcode 20477 (bug-fix):
Bij nieuwe documenten aanmaken met sjablonen vanuit de logboeken (Klanten, Leveranciers, Projecten, AgendaBeheer) ontstond soms de foutcode 20477. Dit is een door Microsoft bevestigde bug van de Common Dialog programmabibliotheek.
In de vorige release (641) is een work-around gemaakt op aanwijzing van Microsoft. Echter bleek deze workaround niet afdoende te werken en is hierop ook een workaround toegepast.
 
4.4.641
21-05-2008
10:30u
Meervoudige werkblad queries (.MLQ):
NIEUW! draaitabellen en omgekeerde filters. 
Er is nieuwe functionaliteit toegevoegd aan deze toch al uitgebreide rapportagevorm. Voortaan is het mogelijk om dynamische draaitabellen met diverse gegroepeerde rekenfuncties toe te voegen. Met slechts een paar muisklikken voegt u een draaitabel toe, waarbij u kunt kiezen uit SUM(), MIN(), MAX(), AVG() en COUNT() rekenfuncties. Ook kunt kunt u bij het maken van een nieuw filter voortaan bepalen of het nieuw aangemaakte werkblad als doel of als bron functioneert. Hiermee kunt u ook omgekeerde filters maken.
 
NIEUW! Datawerkblad queries bewerken:
Naaste de hierboven toegevoegde functionaliteit is het voortaan ook mogeljk om (mits uw gebruikersrechten hiertoe reiken) de query te bewerken van het getoonde werkblad. Hiertoe klikt u op het SQL-ikoon linksboven in het werkblad.
 
NIEUW! Datalijst doorlink functie:
Voortaan is het ook in de datalijst uitvoer-optie van de SQL Ontwerper mogelijk om automatisch door te linken naar applicaties in TRADIUM, zoals bij het datawerkblad.
 
NIEUW! Datalijst opslaan als Microsoft Excel werkblad:
Nieuw is ook de mogelijk om de inhoud van de datalijst te exporteren naar een Excel bestand, naast de bestaande mogelijkheden om te exporteren naar een tab-gescheiden tekstbestand.
 
NIEUW! Eenheidcode in Orderinvoer applicatie, op paklijsten, raaplijsten en facturen: 
Er is een nieuw standaardveld opgenomen in de orderinvoer: eenheidcode. Alhoewel onderhuids de eenheidcode al lange tijd wordt gebruikt voor onder meer het bepalen van het maximaal aantal decimalen voor aantallen bij de invoer van het artikel, werd deze code niet meer weergegeven sinds het verdwijnen van de DOS-versie in 1998. Op verzoek weer terug in de diverse lijsten, waarbij voortaan ook de opmaak van de aantal-velden op de lijsten wordt aangepast aan het aantal decimalen dat aan de eenheidcode is gekoppeld. Voor meer details, kijkt u s.v.p. in de formuliervelden.
 
Orderinvoer/paklijsten:
Naast de toevoeging van hierboven genoemde de eenheidcode is het ook mogelijk om de eenheidcode aan te passen via een drop-down lijst. Deze knop is ook toegevoegd aan de emballagecode. U kunt ook snel kiezen door de eerste letter van de code in te toetsen.
 
SQL Ontwerper:
Er was een limitatie voor het laden van het aantal gebruikte velden in een tabel of view. Deze was ingesteld op maximaal 99 velden. Hierdoor ontstonden "subscript out of range" foumeldingen terwijl wel de opbouw van de query door kon gaan. Voortaan is het mogelijk om tabellen te selecteren met  een maximum van 999 velden.
 
Tevens is bij de preview-weergave bij het gebruik van de SQL Ontwerper bij meervoudige werkbladen of bij het bewerken van een werkblad gelimiteerd tot maximaal 100 rijen.
 
NIEUW! Microsoft Word documenten bewerken met @MACRO:
Voortaan is het ook mogelijk om de macro-functionaliteit van TRADIUM in Microsoft Word documentsjablonen te gebruiken. Wanneer u de sjabloon gebruikt in TRADIUM wordt dezelfde functionaliteit toegepast als voor RTF-documenten in release 635 reeds werd geÔntroduceerd.
 
Opslaan documenten vanuit logboeken met foutcode 20477 (bug-fix):
Bij nieuwe documenten aanmaken met sjablonen vanuit de logboeken (Klanten, Leveranciers, Projecten, AgendaBeheer) ontstond soms de foutcode 20477. Dit is een door Microsoft bevestigde bug van de Common Dialog programmabibliotheek. Er is een work-around gemaakt op aanwijzing van Microsoft.
 
Archiveren in MailBeheer (bug-fix):
Bij het verplaatsen van e-mail berichten naar klanten- of leverancierslogboeken werd soms het woord "Toevoegen" abusievelijk als nieuw e-mail adres opgeslagen. Deze storing is nu verholpen en tevens is een extra controle toegevoegd op de geldigheid van het toe te voegen e-mail adres.
 
AgendaBeheer (bug fix):
Soms werd bij het openen van deze applicatie vanuit de kalenderweergave in het hoofdvenster niet dezelfde datum geselecteerd als de kalender. Deze bug is nu opgelost.
 
Projectbeheer/calculaties (bug fix):
Soms ontstond een foutmelding wanneer de applicatie werd geopend en geen actief project was geselecteerd terwijl er wel een herberekening op de achtergrond werd gedaan. Deze bug is nu verholpen.
 
4.4.638-
4.4.640

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
4.4.637
08-05-2008
13:15u
Orderbeheer Verkoop en -Inkoop, Servicebeheer:
De werking van de uitvouwlijst in de linkerhelft van het applicatievenster is geheel herzien. Voortaan wordt automatisch een [+] knop voor het item geplaatst, maar alleen als er subitems toegevoegd kunnen worden.
 
Het klikken op het item zelf opent niet meer de submappen, maar synchroniseert het rechter venster. Om de submappen te openen dient op de [+] knop te worden gedrukt. Ook kunnen eenmaal geopende subitems ook weer worden gesloten met de[-] knop, wat voorheen niet mogelijk was.
 
Omdat de controle op sub-inhoud op alle niveaus plaats vindt, kan een lijstopbouw in sommige gevallen iets langer duren.
 
4.4.636
07-05-2008
09:15u
patch-release: e-mail overzicht
In release 635 werd de lijst van een e-mail overzicht alleen nog weergegeven na het drukken op de F5-toets en niet meer na het klikken met de muis. Deze bug is in deze release verholpen.
 
4.4.635
07-05-2008
09:00u
Algemene RTF-sjablonen:
NIEUW! maak sjablonen intelligent met het nieuwe @MACRO veld
Voortaan is het mogelijk om naaste diverse variabele velden @INVOER, @VELD en @QUERY ook complete macro's in een sjabloon op te nemen. Hiermee veranderen sjablonen in complete interactieve formulieren, waarbij de uitvoer van de macro wordt opgenomen in het samenvoegdocument, eventueel inclusief RTF-opmaak codes.
 
De syntax van het @MACRO{...|...} veld is als volgt:
Bestandsnaam en eventueel commandstring parameters, bijvoorbeeld:
@MACRO{o:\adminsql\scripts\nieuwe offerte.bas} en
@MACRO{o:\adminsql\scripts\verladen.bas|23095020 rittenstaat=nee}.
Wanneer men ook een commandstring wilt meegeven, dient achter de bestandsnaam een verticale balk "|" te worden ingevoerd, waarna de commandstring kan worden ingevoerd.
 
Het invoegen van een @MACRO veld is eenvoudig: in de tekstverwerking kiest u via het hoofdmenu  "Invoegen/Tekst/Autotekst/Macro" de macro die u wilt invoegen.
 
U kunt alle soorten macro's toepassen, inclusief dialoogvensters. De commandstring bevat een verwijzing naar een tijdelijk bestand waarin de macro de te plaatsen tekst voor het samenvoegdocument moet wegschrijven. Het gebruik van RTF opmaakcodes is daarbij ook mogelijk. Zijn er vanuit het sjabloon ook commandstring gegevens doorgegeven, dan is de opmaak als volgt: [outputfile]|[commandstring]. Er is dus sprake van een | als scheidingsteken.
TIP: gebruik de volgende code in dergelijke macro's om ten alle tijde het uitvoerbestand te kunnen gebruiken: strOutputFile = Split(Command$,"|")(0)
 
Mocht er onverhoopt een macro niet kunnen worden uitgevoerd of onstaat er een fout, dan wordt in het samenvoegdocument automatisch de fouttekst ingebracht, zodat is na te gaan om welke reden het samenvoegen niet is gelukt.
 
Bug fix orderregels copy&paste:
Wanneer orderregels werden gekopiŽerd naar een andere werkorder, ontstonden diverse foutmelindgen. Deze fout trad niet op wanneer binnen dezelfde order de regels werden gekopiŽerd. Inmiddels is deze bug verholpen.
 
4.4.634
29-04-2008
09:00u
Nieuw! tabs voor meervoudig-werkblad queries
De in release 632 geÔntroduceerde MLQ's kunnen voortaan worden gerangschikt via  verticaal uitgelijnde tabs. Hiermee kunt u meerdere .mlq bestanden openen en wisselen tussen de verschillende weergaven. Ook kunt u de MLQ's groepsgewijs minimaliseren en sluiten.
 
 
 
Bug fix facturatie:
Bij het selecteren van een herstelrun ontstond een foutmelding. Deze fout is nu verholpen.
 
4.4.633
25-04-2008
18:00u
Overbeheer inkoop:
NIEUW! vrijgeven speciale bestellingen
Tot nog toe konden inkooporders die rechtstreeks aan werkorders waren gekoppeld moeizaam worden verwijderd omdat de artikelen exclusief voor deze werkorders waren besteld. Dat geldt ook voor de werkorders: omdat voor ze een speciale bestelling is aangemaakt, kunnen ze niet zonder meer worden verwijderd.
 
Voortaan is het mogelijk om via OrderBeheer Inkoop de bestelling te ontkoppelen van de werkorder. Dit doet u door de werkorder in de lijst te selecteren en vervolgens te verwijderen.
U verwijdert overigens de werkorder niet: de werkorder wordt omgezet naar een standaard order en de bestelling wordt omgezet naar een standaard voorraadbestelling.
 
Hiermee is ook de mogelijkheid gecreeerd om speciale bestellingen die toch geannuleerd worden terwijl de goederen reeds aangeleverd zijn, vrij te geven voor andere orders.
 
4.4.632
24-04-2008
18:00u
 
Nieuw! meervoudig-werkblad queries (.mlq)
Er is een nieuw type query toegevoegd aan TRADIUM. Voortaan kunt u vanuit een geopend data-werkblad een link-filter instellen. Hiermee kunt een een koppeling maken met een nieuw te openen data-werkblad, die vervolgens automatisch synchroniseert met de inhoud van het eerste werkblad. De werkwijze is als volgt:
 
1) Maak met de SQL-Ontwerper een query aan, of open een bestaande query
   (een .ALQ of .ELQ bestand)
2) Voer de query uit naar het type DATA-WERKBLAD, opslaan is niet nodig
3) klik in de kolom waaraan u een nieuwe query wilt linken
4) Klik op de knop rechts onderin het werkblad, zoals hiernaast aangegeven
5) Er wordt gevraagd of u een nieuwe query aan de kolom wilt koppelen,
    is dit de juiste kolom, kies dan JA
6) Kies uit de getoonde opties, u kunt een nieuwe query maken, een opgeslagen
    query openen of de bestande recordset dupliceren
7) er wordt een nieuw data-werkblad geopend. Als u bladert door de bovenste
    recordset, ziet u de inhoud van de onderste recordset direct bijwerken.
 
 
U kunt meerdere koppelingen vanuit ťťn werkblad maken, u kunt per kolom een nieuwe koppeling maken. Maar vanuit het gekoppelde werkblad kunt u ůůk weer nieuwe koppelingen maken, enzovoorts.  Zo kunt u tot negen niveaus diep doorlinken.
 
Vanaf elk gewenst niveau kunt u de de gegevenssets opslaan. Selecteer het werkblad wat u wilt opslaan (via het menu Bestand/Opslaan) en alle koppelingen en vensterinstellingen worden opgeslagen vanaf dit werkblad en alle lagere niveaus. Heeft u het hoofd-werkblad geselecteerd, dan wordt uiteraard de gehele structuur opgeslagen.
 
Openen is zeer eenvoudig: via het menu Bestand/Openen kiest u "Meervoudig werkblad query (.mlq)" en selecteert u de eerder opgeslagen gegevenssets. U ziet dat binnen enkele sekonden alle werkbladen zijn geladen en in hun originele posities worden weergegeven.
 
!!!BELANGRIJK!!! Omdat het nieuwe type query een voor uw computer onbekende extensie in de bestandsnaam heeft waneer u het opslaat (.mlq), dient u eenmalig via het menu Help/Programma Info en de knop "Bestandsextensies" dit alsnog te doen. Hierna kunt u zelfs rechtstreeks vanuit de Windows Verkenner een digitaal dashboard openen!
 

 
NIEUW: automatisch herstel paklijstdocumenten bij afdrukken
Als u via orderbeheer probeert een paklijst af te drukken, controleert TRADIUM of het document is aangemaakt. Voorheen kon u een document handmatig koppelen aan een paklijst als er nog geen koppeling met een document voorhanden was. U kunt dat nog steeds, maar TRADIUM vraagt aan u of u alsnog wilt proberen om een paklijst document aan te maken vanuit de paklijstgegevens die op uw scherm getoond zijn.
 

Bugfix: gearchiveerde fax verzenden
Sinds de nieuwe archiefmethode waarbij faxen als ID-nummers worden opgeslagen met de voorloopkarakters 'FAX:' konden nog niet worden gemaild via het pop-up menu in de logboeken. Dat is nu verholpen.
 
4.4.631

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
4.4.630
12-04-2008
18:00u
Orderinvoer/paklijsten: KopiŽren en Plakken van orderregels is aangepast op de variabele lay-out van de regels.
 
Orderbeheer verkoop: voortaan wordt bij het afdrukken van fakturen en paklijsten gevraagd of de oorspronkelijk ingestelde printer voor de facturatie, c.q. pakbonnen dien te worden gebruikt of dat het document op de standaard TRADIUM-printer dient te worden afgedrukt.
 
4.4.629
10-04-2008
13:30u
archiefbrowser: er is een bug-fix doorgevoerd. Sinds de toevoeging van het zoeken op de inhoud van PDF-documenten werd het zoeken in WORD en RTF documenten gestaakt. Er kon alleen ůf op PDF ůf op Word/rtf worden gezocht. Nu kan weer op alle documentsoorten tegelijkertijd worden gezocht.
 
Administratiebeheer: het nieuw toegevoegde veld voor laatstgebruikte factnummer voor centrale incasso's werd wel opgeslagen maar niet getoond als u het venster hierna opnieuw opende. Deze bug is nu opgelost.
 
Fax logboek: het zoeken in het logboek leidde soms tot verwarring omdat standaard het meest recente jaar werd getoond. Wanneer faxen in voorgaande jaren werden gevonden, maar niet in het recente jaar, werd abusievelijk de melding "Geen gegevens gevonden". Overigens kon dan wel alsnog worden gezocht in voorgaande jaren door de jaargangen-tabs aan te klikken.
Voortaan wordt na een zoekopdracht standaard het tab [*] (alle jaargangen) geselecteerd.
 
Email overzicht: 
NIEUW! archiveren onder projecten. Voortaan is het mogelijk om te e-mails te archiveren onder lopende projecten. Ook is de boomstructuur links in het venster herzien en wordt deze voortaan ook sneller opgebouwd.
 
Relatiebeheer Klanten en Leveranciers: 
NIEUW! weergave lopende orders. Er is een nieuw tabblad toegevoegd aan deze applicaties. Voortaan kunt u actuele projecten, lopende orders c.q. bestellingen hier direct zien, inclusief de status van naleveringen, etc. Ook kunt u van hieruit direct doorlinken naar het project, de order of de bestelling. Ook kunt u een lijst afdrukken vanuit dit tabblad.
 
4.4.628
31-03-2008
18:00u
ProjectBeheer/Calculaties - afdrukken: Nieuw is de mogelijkheid tot het instellen van een datumbereik wanneer u materiaalstaten of urenlijsten wenst uit te draaien. Het geselecteerde datumbereik wordt ook in het verslag opgenomen.
 
4.4.627
15-03-2008
08:00u
 
e-Mail (schrijven): er is een verbetering aangebracht aan de werking en beeldopbouw voor automatische invulling van e-mailadressen tijdens het invoeren hiervan.
 
Orderinvoer/paklijsten: wanneer uitsluitend de ENTER-toets werd gebruikt om verder te stappen in de velden boven de artikelregels, werd de onderliggende database niet goed bijgewerkt. Deze bug is nu verholpen.
 
4.4.626
12-03-2008
14:00u
Balansrapportage: Bij de uitgebreide rapportage van voorraad worden voortaan de begin- en eindwaarden van de nettoinkoopprijzen van de artikelen opgenomen.
 
4.4.625
10-03-2008
14:30u
patch-release: de kleuropmaak van de kalenderbalk rechts in het hoofdvenster verloor de kleuropmaak wanneer deze bij het opstarten van TRADIUM werd geladen. Dit is opgelost en tevens is de kleurschakering van de achtergrond aangepast aan de rest van TRADIUM.
 
Ook is een bug gerapporteerd inzake de projecttab-invoer bij de applicatie UrenRegistratie. Ook deze storing is verholpen.
 
4.4.624
08-03-2008
18:00u
 
NIEUW! centrale verwerking incassofacturen (overgave-facturen)
In uitbreiding op de reeds bestaande mogelijkheden tot het kenmerken van klanten voor automatische incasso's en het koppelen aan een administratieve hoofdvestiging of -debiteur, is het nu ook mogelijk om zogenaamde batch-incasso's te verwerken.
 
Deze functionaliteit is op verzoek van dealer 3WT ontwikkeld met als doel om reeksen facturen die vanuit een centrale incassant worden verrekend te kunnen maken via de normale facturering, echter met een afwijkende nummering. Deze overgave-facturen worden wel aangemaakt, maar niet afgedrukt. De journalisering van deze facturen is verder ook normaal en de subadministratie registreert de centrale incassant. De centrale uitbetaling die in batches plaatsvindt door de incassant gaat vergezeld met de registratie van de batch in de faktuurgegevens. Voor specifieke vragen hierover: neemt u s.v.p. contact op met 3WT.
 
4.4.623
05-03-2008
22:00u
 
Hoofdvenster: Via het menu Beeld kan de statusbalk, knoppenbalk en kalenderbalk zichtbaar worden gemaakt, of juist worden weggelaten. Nieuw is dat deze instelling voortaan wordt opgeslagen wanneer u TRADIUM verlaat. Als u TRADIUM opstart, is deze instelling behouden.
 
LET OP: als u deze nieuwe release van TRADIUM voor het eerst opstart, zijn deze balken uitgeschakeld! U dient deze balken via het menu Beeld eenmalig weer aan te zetten.
 
Orderinvoer/paklijsten: de directe zoekfunctie in de kolom Artikelnummer is verder verfijnd. Was het al mogelijk om te zoeken om alle eerste letters van woorden in een omschrijving, voortaan wordt voorrang verleend aan artikelcodes. Dit houdt in dat als bij een lettercombinatie deze exact overeenkomst met een artikelcode (gťťn artikelnummer) er niet verder wordt gezocht op beginletters van woorden in de omschrijving. Hiermee wordt het mogelijk om directe regelinvoer met artikelcodes i.pv. artikelnummers te realiseren.
Is het artikelcode overigens niet herkend, dan wordt wel automatisch verder gezocht.
Wil men enkel op eerste woordletters zoeken, dan is het raadzaam om het '=' teken in te voeren, gevolgd door de letters. Hiermee wordt namelijk de zoek naar artikelcodes overgeslagen.
 
E-mail (schrijven): Er is een automatische invulling van e-mailadressen toegevoegd in de adresregels Aan, CC en BCC. Tijdens het intoetsen van het e-mail adres verschijnt automatisch een popup-suggestielijst van adressen waaruit kan worden gekozen. De lijst toont alle e-mailadressen die de gebruiker ooit heeft gebruikt, of waarvan de gebruiker ooit e-mail heeft ontvangen. e-mail adressen uit de spam-lijst worden overigens geweerd.
 
Zoeken leveranciers en klanten: bij meerregelige naamgegevens worden de regelscheidingstekens voortaan gefilterd uit de selectielijsten. Echter, wanneer de NAW-gegevens niet volledig zijn ingevuld veroorzaakte dit "Subscript out of range" foutmeldingen, waarbij overigens het programma wel door blijft werken. Deze foutmelding is nu verholpen.
 
4.4.622
29-02-2008
15:30u
Basic Macro: er is een nieuwe method toegevoegd aan het SQL object, genaamd CreatePaklijstDocument. Hiermee kunnen vanuit werkorders in een macro documenten voor paklijsten worden gegenereerd die automatisch worden afgedrukt of worden getoond om te worden bewerkt. Met deze method kunnen ook documenten voor paklijsten opnieuw worden aangemaakt via de Repair parameter.
 
Inkoopboekingen: soms ontstond een "Ônvalid use of null" foutmelding bij het doorboeken van inkoopfacturen waaraan projecten werden gekoppeld zonder geldig projectblad. Deze bug is nu verholpen.
 
Zoeken leveranciers en klanten: bij meerregelige naamgegevens worden de regelscheidingstekens voortaan gefilterd uit de selectielijsten.
 
4.4.621
28-02-2008
17:00u
Performance patch: er zijn significante verbeteringen aangebracht in de real-time controlefuncties op gebruikrechten van tabellen in de SQL database. Hierdoor starten sommige applicaties (bijvoorbeeld Klanten en Leveranciers) veel sneller op.
 
E-Mail overzicht (bug fix): soms kwam het voor dat bij het weergeven van verzonden e-mail in het overzicht leidde tot weergave van een HTML-pagina van het laatst bekeken ontvangen e-mail bericht. Deze pagina werd namelijk niet ververst. Deze bug is nu opgelost.
 
4.4.620
25-02-2008
23:00u
Orderinvoer/paklijsten: in navolging van de variabele opmaak voor orderregels is ook de orderkop variabel geworden; afhankelijk van de instellingen voor orderacceptatie bij Klanten (tabblad Betalingscondities) zijn nu ook klantgebonden (order/inkoop)bonnr-opmaak naam inkoper/afhaler en machtigingsrestricties mogelijk. Afhankelijk van deze instellingen wordt de orderinvoer ter hoogte van het leverdatum veld variabel opgebouwd.
Deze variabele opmaak is een afgeleide van de BalieModule waar deze variabelen al enige jaren worden toegepast.
 
Tevens is een wijziging doorgevoerd in de mogelijkheid tot het direct invoeren van klantcodes in het projectnummer-veld; voortaan mogen ook alfanumerieke klantcodes worden ingevuld. Het meest recente project wordt dan automatisch geselecteerd.
 
Macro's instellen: de gebruikersinterface voor de systeembeheerder is verbeterd. Voortaan kunnen ook gebruikers worden aangeklikt en vervolgens de selectie worden opgeslagen.
 
 
4.4.619
22-02-2008
11:45u
Patch-release: hierin zijn de gemelde problemen inzake het bewerken, c.q. uitvoeren van macro's opgelost.
 
4.4.618

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
4.4.617
21-02-2008
16:30u
!!BELANGRIJK!!!
WIJZIGING IN BEVEILINGSBELEID IN TRADIUM!
In TRADIUM zijn belangrijke aanpassingen doorgevoerd in diverse onderdelen in het programma en de onderliggende database. Als gevolg hiervan dient uw systeembeheerder aan u en anderen speciale toegangsrechten verstrekken om macro's uit te kunnen voeren. Hieronder treft u een opsomming van de wijzigingen die hierop betrekking hebben:
 
Voor de gebruikers:
>> Macro's menu: het menu kan voortaan per gebruiker worden ingesteld. Hierdoor kan het voorkomen dat in de toekomst een macro wel bij u wordt getoond, maar niet meer bij een andere gebruiker, of andersom.
>> U kunt voortaan niet meer macro's toevoegen aan het Macro's menu; dat kan in het vervolg alleen nog worden gedaan door de systeembeheerder.
>> Basic Script Editor: u kunt voortaan alleen macro's bewerken in de editor als u toegangsrechten heeft tot het macro bestand. Als u een nieuw macro bestand aanmaakt en opslaat, kunt u het macro-programma alleen uitvoeren als uw systeembeheerder u rechten geeft voor het macro programma. NB: Voor het gebruik van de Basic Script Editor zijn sowieso speciale rechten nodig.
>> Openen macro's via het Bestand/Openen... menu: Ook hier geldt dat het openen, c.q. uitvoeren van de macro's alleen nog mogelijk is als u rechten heeft toegewezen gekregen van uw systeembeheerder
 
Voor de systeembeheerder:
>> Macro's menu: u heeft bovenin een extra menu-item, genaamd <<Instellen>>. Wanneer u dit item aanklikt, verschijnt een nieuw venster waarin u rechten kunt toekennen aan een of meerdere gebruikers per macro. U mag een macro ook dubbel invoeren, als u aan de macro verschillende rechten aan verschillende gebruikers wilt toekennen.
>> Menu Extra/Opties: hierin is een extra optie toegevoegd waarin een tabeloverzicht wordt weergegeven met alle macro's en rechten.
NB: het veld Gebruikers toont de namen van de gebruikers die specifiek zijn benoemd. Wanneer het veld '*' bevat, dan gelden de rechten voor alle gebruikers.
>> nieuwe bestanden die gebruikers willen openen of opslaan worden direct toegevoegd aan het tabeloverzicht. U bepaalt wie deze bestanden daadwerkelijk mogen bewerken of opslaan.
 

En verder is het volgende aangepast, c.q. uitgebreid in deze release:
 
Klanten, Leveranciers, ProjectBeheer en ArtikelBeheer: voortaan worden velden die ingevuld worden via de link gegevens bewerken automatisch opgeslagen wanneer naar een volgend veld wordt gegaan. Hiermee wordt voorkomen dat bij een foute invoer in een veld wijzigingen in het gehele record ongedaan worden gemaakt.
 
Rayons: nieuw is de mogelijkheid om omzetanalyses te gegeneren per klant en per groep.
 
Urenregistratie: wanneer werknemers een vast aantal uren, anders dan 40 uur p/week, hebben ingesteld, wordt voortaan de week alsnog groen gekleurd als aan het einde van de week deze uren exact overeenkomen met de ingevulde uren.
 
 
 
4.4.616
16-02-2008
18:00u
 
e-mailoverzicht: bij het zoeken in het e-mail overzicht is een bug opgelost die bij het ingeven van meerdere zoekwoorden een willekeurige lijst berichten teruggaf.
 
Dagboekverwerking INK: er is een aanpassing doorgevoerd dat bij het inboeken van creditfacturen van leveranciers ook een eventuele betalingskorting wordt gedebiteerd.
 
Orderbeheer inkoop/verkoop: er is een work-around gemaakt voor het soms vastlopen van TRADIUM bij het achter elkaar verwijderen van werkorders, c.q. bestellingen. Voortaan wordt de lijst ververst, waardoor de storing (plotsklaps wegvallen van TRADIUM zonder foutmelding) is verholpen.
 
4.4.615
11-02-2008
18:00u
Projecten/calculaties: er is een nieuw kenmerk toegevoegd; bouwnummer of -referentie. Met behulp hiervan kunnen meerdere projecten worden gegroepeerd. Door meerdere projecten te groeperen kan een globale voor/nacalculatie worden gemaakt over meerdere projecten.
 
Projectrapportage: het dialoogvenster voor projectoverzichten is uitgebreid. Voortaan kan bij de selectie van status-specifieke projecten (bijvoorbeeld 'H' - historisch) ook een datumreeks worden ingegeven. Hierdoor is het mogelijk om het rapport te beperken tot bijvoorbeeld het voorgaande boekjaar.
Ook is in navolging van de uitbreiding in de projecten ook een optie toegevoegd om een rapportage samen te stellen van projecten die gegroepeerd zijn. Daarbij worden diverse calculatie- en kostentotalen bij elkaar opgeteld.
 
Project wizard (nieuwe projecten invoegen): voortaan wordt in navolging van het bovenstaande ook gevraagd om het (optionele) bouwnummer of -referentie in te voeren.
 
OrderInvoer/Paklijsten: wanneer artikelen worden ingevoerd die uit een combinatie van artikelen bestaan, worden niet alleen deze artikelen automatisch toegevoegd maar voortaan ook automatisch aangepast in aantallen als het aantal van hoofdartikel wordt gewijzigd. Hiermee kunnen extra regels automatisch 'meelopen' met aantalwijzigingen. Een voorbeeld hiervan zijn accijnzen en heffingen die in een artikelnummer zijn ondergebracht, zoals verpakkingenbelasting.
 
Emailoverzicht: er is een bug opgelost die de weergave van afbeeldingen in HTML-tekst soms blokkeerde. Deze afbeeldingen werden overigens wel weergegeven als het mailbericht apart werd geopend. Voortaan worden alle Ôn-line afbeeldingen weergeven.
 
ArtikelGroepen: er is een beveiliging ingevoerd waarmee wordt voorkomen dat nieuwe groepen een naamcode krijgen die langer is dan de toegestande 6 tekens.
 
Archiefbrowser: er is een bug opgelost met betrekking tot het zoeken in projectdocumenten. Een foutmelding "ongeldig veld Omschrijving" verscheen bij deze bug.
 
OrderPlanning: soms ontstond een foutmelding "Object variable of with block variable not set". Deze foutmelding is nu verholpen.
 
Taakplanner: wanneer een van de tijdvelden werd aangepast in het detail-tab, dan werden de uren en minuten gereset p[ "00:00". Deze bug is nu verholpen.
 
Dagboek (inkoopboeking): wanneer via het dialoogvenster voor een nieuwe inkoopboeking in het dagboek 'INK' een faktuur werd ingebracht van een leverancier met betalingskorting, werd de factuur altijd netto ingeboekt. Aan deze werkwijze is het volgende veranderd:
- de faktuur van de leverancier wordt nog altijd netto ingevoerd
- de kostentegenrekening of balansrekening (voorraad bijboeken) wordt voortaan bruto (zonder aftrek van korting) belast
- de korting wordt separaat op een hiervoor bestemde kortingsrekening geboekt.
 
De grootboekrekening voor de korting kunt u instellen in AdministratieBeheer.
 
4.4.614

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
4.4.613
22-01-2008
18:00u
Orderinvoer/Paklijsten: wanneer orders worden ingevoerd die rechtstreeks af leverancier worden verzonden, wordt voortaan de mogelijk geboden om na de verwerking van de order direct een bestelling te plaatsen bij de leveranciers. Echter, alleen wanneer de TRADIUM installatie niet is geconfigureerd om met orderscripts te werken. In dat geval bestaat deze mogelijkheid al middels het Menu object in de Basic Script Editor.
 
Leveranciersbonnen/Bestelling Gereedmelden: voortaan is het mogelijk bij bestellingen die af leverancier zijn verzonden c.q. opgehaald, om de werkorder aan te passen aan de werkelijk geleverde aantallen. Hiermee wordt een backorder-situatie voorkomen. De aanpassing houdt feitelijk in dat zowel de werkorder als de bestelling worden omgezet naar het type productie-order. In TRADIUM is het reeds mogelijk voor productie-orders om afwijkingen in geleverde aantallen door te verwerken in de onderliggende werkorder.
 
ArtikelBeheer: voortaan kan bij de verschillende EANcodes met aantallen ook een emballagecode worden ingevuld, gerelateerd aan het aantal voor deze verpakking. Tevens kan een standaard emballagecode met standaard emballageaantal worden ingevuld.
 
Opties/Orderinvoer: bij de opmaak van orderinvoerschermen werkte de sortering van de geselcteerde velden niet goed. Dit probleem is nu opgelost. Ook het verslepen van de kolommen in het getoonde voorbeeld werkt nu goed: na het slepen worden de nieuwe instellingen direct opgeslagen in het geselecteerde sjabloon.
 
4.4.612
17-01-2008
16:30u
Orderinvoer/Paklijsten: voortaan is het mogelijk om in het invoervak voor het projectnummer rechtstreeks een klantcode in te voeren. Dit doet u door de code vooraf te laten gaan door het / teken. Bijvoorbeeld: /8803676 . TRADIUM selecteert dan het meest recente project dat actief staat.
 
Ook de zoekfunctie in de orderregels is aangepast: wanneer u in het artikelnummerveld een directe zoekopdracht intoetst en er 1 artikel wordt gevonden, zal dit artikel direct worden ingevuld, zonder dat hiervoor eerst een dialoogvenster zal verschijnen.
 
Tenslotte is ook de TAB-toets functie in de orderregels aangepast. Wanneer u met ENTER of TAB door de velden stapt, zal op een nieuwe regel automatisch de cursor weer naar het begin van die regel gaan, of, als u met SHIFT-TAB achterstevoren stapt, aan het eind van de vorige regel.
 
4.4.611
16-01-2008
18:00u
E-mail (lezen): nieuw is de mogelijkheid om e-mail berichten over te dragen via een speciaal hiervoor bestemde knop. Het bericht wordt zonder wijzigingen geher-adresseerd aan een of meerdere TRADIUM gebruikers.
 
Orderinvoer/Paklijsten: nieuw is de ondersteuning van variabele invoerkolommen. Lees ook hieronder.
 
Opties: systeembeheerders kunnen nu ook variabele invoerkolommen bij de opmaak van orderinvoer selecteren (VarVeld1-VarVeld5). Wanneer de labels van deze velden gelijk zijn aan de namen van eigenschappen voor artikelen, worden de waarden van deze eigenschappen automatisch ingevuld tijdens de orderinvoer. Deze variabele velden kunnen ook worden afgedrukt op paklijsten en fakturen. Zie ook Formuliervelden.
 
4.4.610

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.