TRADIUM

business software / erp / crm / hrm / e commerce

Alle updates en releases van Tradium Business Software in 2012

 
Release
Datum
Modificaties
11.0.227
10-11-2012
Meervoudige mailadressen bij facturen
Voortaan is het mogelijk om meerdere e-mailadressen te selecteren voor de facturatie. In de applicatie Klanten is hiertoe het veld onder de tab "Instellingen" uitgebreid. Tevens is dezelfde look-up functionaliteit als bij de email-applicatie in TRADIUM ingebracht: tijdens het intoetsen van het e-mailadres wordt een lijst opgesomd van overeenkomende adressen.
 
11.0.226
09-11-2012
Service release
Deze release lostte een probleem op met het vastlopen van het inkoopdialogvenster in dagboek "inkoop".
Is slechts verspreid onder enkele gebruikers.
 
11.0.225
09-11-2012
Nieuwe functionaliteit voor dialoogvenster projecten/orders/paklijsten
Het dialoogvenster voor het opzoeken van projecten en werkorders is uitgebreid met een zogenaamde autofill functie: tijdens het typen wordt a.h.v. de bedrijfsnaam, c.q. klantreferentie een shortlist van matches getoond waaruit direct kan worden gekozen. Deze functionaliteit is afgeleid van de autofill-functie die bij e-mailadressen (Mail Bericht Aanmaken) wordt toegepast.
 
Kopieerfunctie bij grafiekweergaven uitgebreid
Bij enkele grafiekweergaven was het reeds mogelijk om de grafiek Ťn de onderliggende data te kopiŽren en te plakken in bijvoorbeeld Excel. Deze functie is nu uitgebreid voor de grafische omzetanalyses die in de applicaties Klanten, Leveranciers en Artikelbeheer worden toegepast.
Ook de huidige grafiekrapportages ondersteunen nu deze kopiŽerfunctie.
 
Urenregistratie uitgebreid met bankgegevens
De Personalia-tab in deze applicatie is uitgebreid met bankgegevens voor de werknemer. Voortaan kan ook het bankrekeningnummer worden ingevoerd volgens de nieuwe IBAN-opmaak, waarbij automatisch een validatie plaatsvindt op deze opmaak. Wanneer een Nederlands bankrekeningnummer wordt ingevoerd, wordt ook automatisch de BIC-code en de naam van de bankinstelling weergegeven.
 
Macro-beheer uitgebreid
Er is een nieuwe level toegevoegd aan het orderbeheerlevel: "W" (werknemers). In de applicatie Urenregistratie is, in navolging van de applicaties Klanten, Leveranciers en ArtikelBeheer, een "Speciale Functies" venster opgenomen onder het tabblad "Personalia" van waaruit werknemer-gebonden macro's kunnen worden uitgevoerd.
 
Dagboek boekingen aangepast
Er zijn extra controle's op bewerkingen toegevoegd aan de applicatie. Soms werden na het invoegen van nieuwe regels niet de totaalsaldi bijgewerkt bovenin het applicatievenster. Dat gebeurde pas wanneer een kolom werd aangepast. Voortaan worden de saldi bij alle type bewerkingen automatisch bijgewerkt.
 
Orderreferentie-dialoogvenster aanpassing datumlimiet
Bij het instellen van een leverdatum is de maximale vooruitplanning vergroot van 1 naar 2 jaar.
 
Schermlay-out voor Agendabeheer verbeterd
Tijdens het schalen van het applicatievenster viel de werkbalk met daginformatie over verjaardagen en speciale feestdagen achter de onlangs geÔntroduceerde detailbalk (klant- en leveranciersinfor) weg. Dit is nu aangepast. Tevens zijn diverse kleine estetische aanpassingen doorgevoerd.
 
Artikel-Wizard uitgebreid
Het dialoogvenster van de Artikel-Wizard heeft een extra stap gekregen waarin staffels en andere commerciŽle eigenschappen kunnen worden overgenomen van het stamartikel.
 
11.0.222-
11.0.224

Dit is een bÍta-release en is niet gepubliceerd.
11.0.221
26-10-2012
Aangepaste instellingen voor weergave notities
Voortaan is het mogelijk om de weergave van notities naar persoonlijke voorkeur in te stellen:
- gebruikers kunnen voortaan zelf bepalen hoeveel notities er maximaal kunnen worden getoond.
  Wanneer ingesteld, geeft deze voorkeursinstelling voorrang op de globale systeeminstelling.
- Bij nieuwe notities kan de weergave op de achtergrond plaatsvinden, zodat de gebruiker niet onderbroken wordt (standaard instelling), of men kan er voor kiezen om de weergave op de voorgrond te laten plaatsvinden.
Meer uitleg over deze nieuwe functies is te vinden in de online handleiding die ook is bijgewerkt.
 
11.0.220
25-10-2012
Partijnummering op regelniveau doorgevoerd
Wanneer in TRADIUM automatische partijnummering is ingesteld (enumeratie van het BatchRef veld), wordt voortaan het partijnummer doorgeteld op alle afzonderlijke regels van de leveranciersbonnen. Hierbij wordt ook gecontroleerd op duplicaten en zonodig automatisch hernummerd zodat alle afzonderlijke leveringen een uniek nummer krijgen toegewezen.
 
Hiermee samenhangend zijn diverse applicaties in TRADIUM, alsmede diverse onderdelen in de onderliggende SQL-database aangepast, c.q. uitgebreid om het BatchRef-veld wat nu per levbonregel wordt ingevuld te kunnen ondersteunen bij selecties en bij zoekopdrachten.
 
SQL-Ontwerper aangepast
De gebruikersinterface is aangepast om zo meer in lijn met de stijl van de andere applicaties te komen.
 
Wachttijden bij verzamelfunctie paklijsten verruimd
Wanneer in de applicatie Paklijsten complete werkorders ineens worden gereedgemeld, worden automatisch losse paklijsten verzameld tot 1 grote paklijst. In uitzonderlijke gevallen leidde dit tot Time-Out fouten omdat de bewerking hiervan meer dan 30 sec. duurde. Voortaan is de standaard maximale wachttijd 5 min. waarbij een activiteit-indicator aangeeft dat de verzamelfunctie actief is. Mocht zelfs deze wachttijd niet voldoende blijken, zal TRADIUM voortaan geen foutmelding geven, maar een keuze om verzamelfunctie te herstarten en de wachttijd te verdubbelen.
 
Bux fixes
In de onlangs vernieuwde applicatie AgendaBeheer werd in het weekoverzicht altijd de datum van de meest linkse kolom ingevuld wanneer een nieuwe agendataak werd toegevoegd vanuit een andere kolom. Deze bug is nu verholpen.
Ook werd het weekoverzicht geselecteerd wanneer vanuit de kalender op het hoofdvenster werd dubbelgeklikt op een datum. Voortaan wordt weer het maandoverzicht getoond. Wanneer de applicatie wordt opgestart vanuit het hoofdmenu "Applicaties" wordt het weekoverzicht getoond.
 
Orderbeheer Verkoop uitgebreid
De gebruikersinterface is op enkele punten optisch verbeterd. Nieuw is daarbij de detailbalk met artikelinformatie (en soms ook klantinformatie) die al bekend is van diverse andere applicaties en zoekdialoogvensters. Via deze detailbalk kunt u doorlinken naar de applicatie ArtikelBeheer.
 
Orderbeheer Verkoop: nieuwe wis-functie voor paklijstregels
Grootste verandering is de mogelijkheid om op het niveau Paklijsten in het subvenster rechtsonder afzonderlijke regels uit paklijsten te kunnen verwijderen. Hierbij wordt eerst een controle op de integriteit uitgevoerd (de paklijst mag nog niet zijn gefactureerd). Bij een succesvolle verwijdering van de paklijstregel is de voorraad ook aangepast en blijft de rest van de paklijst intact. U roept de functie op door eerst een paklijstregel aan te klikken en vervolgens de toetsen Ctrl-Del in te drukken. Pas na bevestiging wordt de regel verwijderd.
 
Orderbeheer Inkoop uitgebreid
In navolging van de Verkoop-versie is ook bij OrderBeheer Inkoop de gebruikersinterface op dezelfde punten optisch aangepast, inclusief de toevoeging van de detailbalk.
 
11.0.219

Dit is een bÍta-release en is niet gepubliceerd.
11.0.218
19-10-2012
Service release
In deze release zijn enkele bug-fixes toegepast. In AgendaBeheer zijn foutmeldingen verholpen die optraden bij gebruikers die actuele taken tussen afspraken hadden staan. Tevens zijn de bladerfuncties (F11, F12, CTRL-F11 en CTRL-F12) aangepast voor een correcte werking, waarbij de stapgrootte zich voortaan automatisch aanpast aan het aantal getoonde dagen (nu max. 21 dagen) in het weekoverzicht.
Het opstarten van deze applicatie via het hoofdmenu is ook aangepast naar de oorspronkele setting van de "oude" versie van Agendabeheer: deze start weer in op het weekoverzicht.
 
In de applicatie Orderinvoer werd soms niet de gehele tekst geselecteerd bij het bewerken van een cel. Dit kwam voor bij numerieke velden met meerdere decimalen. Dit probleem is verholpen.
 
Bij het afsluiten van een document werd in een aantal gevallen abusievelijk gevraagd om het gewijzigde document op te slaan terwijl het document niet was aangepast. Dit probleem is verholpen.
 
Verder bleek dat de macro-functie onderin de statusbalk van de tekstverwerker niet goed functioneerde. De lijst van beschikbare macro's werd niet geladen sinds de introductie van de nieuwe versie van de tekstverwerker. Dit probleem is verholpen.
 
In Terminal Service uitgevoerde TRADIUM-programma's, waarbij gebruik wordt gemaakt van de klassieke Windows weergave  onder Windows Server 2008 blijken uitlijningsproblemen van bepaalde optie-knoppen te hebben, waardoor tekst onder elkaar wordt gepositioneerd, in plaats van op 1 regel. Er is een aanpassing doorgevoerd die de uitlijning moet verbeteren.
 
De SQL.ImportExcelFile functie in Basic Script is herontworpen. Nadat bleek dat een upgrade van een Windows systeemonderdeel nadelig invloed had op het uitlezen van sommige cellen met speciale opmaak, is een andere techniek (op basis van SQL-gerelateerde drivers) toegepast. De werking is nagenoeg hetzelfde gebleven. De functie is wel uitgebreid met een extra optionele parameter om de output op te kunnen maken.
 
Wanneer bestanden worden geopend in TRADIUM kan men kiezen voor alle TRADIUM-ondersteunde documenten. Helaas bleek hierbij de extensie .alq niet te zijn opgenomen in de lijst. Dit is nu verholpen.
 
Extra functionaliteit omtrent nacalculaties verkoopfacturen
In navolging van de mogelijkheid om boekingsanalyses te maken op facturen (via een druk op het factuurnummer onderin de statusbalk van de tekstverwerker) is er nu ook de mogelijkheid om vanuit dit popup-venster een volledige recalculatie uit te voeren op de onderliggende paklijstregels.
Tevens is in de applicatie Orderbeheer Verkoop een extra kolom Inkoopwaarde toegevoegd in de paklijstweergave. Deze kolom wordt gebruikt bij het berekenen van nacalculaties en het zichtbaar stellen van deze kolom geeft daarmee betere inzake op de analyses.
 
11.0.217
16-10-2012
Service release
In deze release zijn enkele bug-fixes toegepast ivm met foutmeldingen, code 383 (property read-only) en 440 (client disconnected). Deze foutmeldingen traden op in de applicatie AgendaBeheer, respectievelijk inkoopbonnummer-controles.
 
11.0.216
15-10-2012
 
Agendabeheer vernieuwd
De gebruikersinterface van deze applicatie is geheel vernieuwd. Daarbij is ook bestaande functionaliteit uitgebreid, c.q. verbeterd. De bladerfunctie werkt nu beter en bij het schalen van het weekoverzicht (aantal getoonde dagen wijzigen) verspringt de begindatum niet meer. Het weekoverzicht kan nu maximaal 3 weken achtereen tonen.
 
Tevens is het nu mogelijk om VCALENDAR berichten te verwerken in de agenda. Dit zijn afspraken die als bijlagen via de e-mail worden ontvangen en verzonden. TRADIUM herkent deze VCAL-bijlagen automatisch en toont deze type bijlagen met een speciaal ikoon. Door erop te klikken kunt u de afspraak automatisch invoegen in uw agenda. Omgekeerd kunt u een gemaakte afspraak in uw agenda ter bevestiging voortaan ook automatisch verzenden als VCALENDAR naar uw relatie.
 
Bug-fixes
Tijdens het afdrukken van een RTF-document werd alle tekst geselecteerd. Bij het sluiten van het document werd abusievelijk aangegeven dat het document was gewijzigd. Deze bug werd veroorzaakt door het verwijderen van eventuele spellingsfouten-markeringen en is nu verholpen.
 
Tijdens het controleren van leveranciersbonnen (koppelen aan inkoopfacturen) werden in een aantal gevallen de prijscorrecties tijdens het verspringen van de bontabs ongedaan gemaakt. Er is nu een aanpassing in de software doorgevoerd en een uitbreiding in de onderliggende SQL-tabellen geprogrammeerd waarbij deze prijscorrecties worden vastgelegd. Hierbij is het mogelijk om tussentijds een controle af te breken en later de controle op de facturen te hervatten.
 
ATTENTIE! Voor deze release zijn enkele Windows systeem componenten vernieuwd. Heeft u opstartproblemen met de nieuwe versie (foutcode 339), voer dan vanaf o:\adminsql het programma UPDATE.BAT uit. Draait uw computer onder een 64-bits versie van Windows, voer dan het programma UPDATE64.BAT uit.
 
11.0.215
08-10-2012
SQL Ontwerper vernieuwd
er is een upgrade doorgevoerd in de SQL Ontwerper. Verbeteringen zijn doorgevoerd aan de gebruikersinterface, o.a. de hoogte van de tabellen wordt aangepast aan de venstergrootte.
 
Rayon applicatie aangepast
Ook deze applicatie heeft een gebruikersinterface-upgrade gehad en is meer in lijn met de andere applicaties gebracht.
 
Zoekfunctie in dialoogvenster inkoopbonnummers uitgebreid
Voortaan is het mogelijk om ook te zoeken op bevestigingnummers.
 
11.0.209-
11.0.214

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.208
25-09-2012
Service release
De schermopbouw van het e-mailoverzicht versprong wanneer tijdens het bladeren door de lijst nieuwe ingekomen e-mails werden toegevoegd aan het overzicht. Dit probleem is nu verholpen.
 
11.0.207
21-09-2012
Mailoverzicht verbeterd
Er is een belangrijke performance verbetering doorgevoerd in de opbouw van de mailoverzichten, door invoering van hulpindexen in de onderliggende database-objecten. Daarnaast is ook de schermopbouw verder geoptimaliseerd.
 
Nieuw is de mogelijk om bij het aanmaken van e-mails in het dialoogvenster voor de verzendopties nu de custom-logboeken te kunnen selecteren voor het automatisch archiveren van verzonden e-mails.
 
Palletsoortselectie bij paklijsten gereedmelden
Naast de mogelijkheid om via een dropdownbox een fustcode (emballagesoort) te selecteren, is het nu ook mogelijk om in de kolom "PalletCode" een keuze te maken uit de verschillende palletsoorten. U dient hiervoor wel in de definitie van emballagesoorten de optie "Pallet" aan te zetten om deze pallets hier zichtbaar te maken.
 
11.0.206
18-09-2012
Opslitsen productie-artikelen over meerdere lokaties
Nieuw is de mogelijkheid om sub-artikelen die voor productie worden gebruikt te verdelen over meerdere picklokaties. Hiermee is het mogelijk om hetzelfde artikel meerdere keren in een productie-order op te nemen, mits het van verschillende lokaties wordt geraapt.
Ook is de selectie voor de lokatie van het eindproductie gewijzigd. In plaats van een drop-downlijst wordt voortaan een dialoogvenster getoond waarin een selectie van een lokatie kan worden gemaakt.
 
Nieuwe class in Basic Script: RTF
Vooruitlopend op nieuwe functionaliteit die in de aanmaak van paklijst- en factuurdocument zal worden toegepast, is een nieuw Class Object toegevoegd aan de programmeeromgeving. Het RTF object wordt binnenkort beschrevenin de on-line help. Met RTF. wordt het toepassen van sjablonen eenvoudiger en sneller.
 
Multi-page sjablonen
De hierboven aangehaalde nieuwe functionaliteit is hieraan gerelateerd: binnenkort kunt u sjablonen met meerdere pagina's dynamisch gebruiken. In de facturatie kunnen dan sjablonen worden gebruikt met een 1e blad, tussenpagina's en eindpagina. Het aantal tussenpagina's wordt dan automatisch bepaald. De nieuwe voorbeeldsjablonen zijn inmiddels al gereed. U kunt dus nu al beginnen met het ontwerpen van uw nieuwe sjablonen! Klik hier voor een factuursjabloon.
 
Meervoudige bestanden openen
Wanneer u vanuit het hoofdmenu een bestand wilt openen, kunt u voortaan in het dialoogvenster meerdere bestanden (van uiteenlopende bestandstypen!) selecteren. Deze bestanden worden dan achter elkaar geopend. Meerdere bestanden selecteert u met behulp van de CTRL+muisklik (afzonderlijk selecteren) of SHIFT+muisklik (reeks aaneengesloten selecteren). in plaats van de muisklik kunt u ook de pijltjestoetsen gebruiken.
 
11.0.205
14-09-2012
Bon-controle bij inkoopfacturen uitgebreid
Voortaan is het mogelijk om leveranciersbonnen te koppelen aan tussenpersonen. Het betreft hier commisionairs die tevens als incassant optreden bij aankopen. (Incassant-optie is in te stellen bij de applicatie Leveranciers).
 
Nieuwe popup-items in tekstverwerker
In de toekomst zullen de functies van de tekstverwerker verder worden uitgebreid en meer geavanceerder worden. In aanloop daartoe zijn enkele nieuwe opties in de pop-up menu's van de tekstverwerker toegevoegd.
 
*NIEUW* Plugins download map
Wanneer er nuttige plug-ins of additionele software (freeware) beschikbaar is voor gebruik met TRADIUM, worden deze programma's in een nieuwe map o:\adminsql\setups\plugins geplaatst.
 
De eerste plugin treft u in deze map en is vooral belangrijk voor gebruik in combinaties met de mailfuncties in TRADIUM. Wanneer u de applicatie heeft geinstalleerd, kunt u speciale bijlages (WINMAIL.DAT) in de e-mail van TRADIUM direct openen en bekijken. Dit zijn bijlagen die vanuit Outlook worden verstuurd wanneer de afzender RTF-opmaak heeft ingesteld in de Outlook-client. In WINMAIL.DAT bevinden zich ook andere bijlagen die met deze plugin kunnen worden geopend.
 
Bug-fix
Telkens tijdens het opstarten van TRADIUM verscheen de melding dat er nog documenten openstonden vanwege het niet correct afsluiten van TRADIUM. Dit werd veroorzaakt door de nieuwe tekstverwerker die tijdens het afsluiten het document niet afmeldde bij het hoofdvenster. Dit probleem is opgelost nadat u deze release voor de 2e keer opstart.
 
11.0.204
12-09-2012
Service release
In deze release is een bug opgelost waarbij in de applicatie Klanten abusievelijk telkens de grafiekweergave van het betaalgedrag werd getoond.
 
Tevens ontstonden soms foutcode 9 meldingen in Artikelbeheer. Deze zijn verholpen.
Ook zijn enkele foutmeldingen omtrent de nieuwe tekstverwerker opgelost en wordt voortaan niet meer onnodig de melding "Wilt u de wijzigingen opslaan" getoond.
 
11.0.203
10-09-2012
Service release
In deze release is een bug-fix toegepast bij het sturen van een reply op een ingekomen e-mail. Hierbij ontstond de fout "Object variable not set". De foutmelding is hiermee verholpen.
 
11.0.202
10-09-2012
Tekstverwerker vernieuwd!
De ingebouwd RTF-tekstverwerker is vernieuwd. De nieuwe editor ondersteunt nu overlappende objecten, zoals tekstvakken en afbeeldingen. Ook nieuw is dat hierbij de transparantie van de lagen traploos instelbaar is. ook is het mogelijk om achtergrondafbeeldingen (zoals watermerken) toe te passen.
De nieuwe tekstverwerker is overigens ook geschikt voor het bewerken van XML-bestanden. Ook zijn de opmaakmogelijkheden uitgebreid: zo kunnen er stijlen worden aangepast en nieuwe stijlen worden ontworpen. Ook de compabiliteit met Microsoft's Word documenten en sjablonen is verder verbeterd.
 
Betaalanalyse uitgebreid
Het betaalgedrag dat grafisch kan worden uitgebeeld in de applicatie Klanten is uitgebreid met de mogelijkheid om het betaalgedrag over een langere periode dan 12 maanden te analyseren. Er kan gekozen worden uit 1, 2, 3, 4 of 5 jaren waarover het betaalgedrag wordt geanalyseerd.
 
11.0.198-
11.0.201

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.197
29-08-2012
Service release
Er ontstond een foutmelding bij het kiezen van het tabblad "Groepen" in de applicatie ArtikelBeheer. Deze fout is met deze service release opgelost.
 
11.0.196
28-08-2012
Object-code geoptimaliseerd
Er zijn diverse grid-objecten (Excel-achtige lijstweergave) vervangen door "light" uitvoeringen, waardoor de applicatievensters waarin deze lijstweergaven worden gebruikt sneller laden en ook sneller werken.
 
Paklijsten gereedmelden uitgebreid
Voortaan is het mogelijk om een speciale sorteersleutel te gebruiken bij het controleren van paklijsten. Deze sorteersleutel kan handmatig worden bewerkt, maar normaliter zal deze middels een user-defined macro of SQL-script worden ingevuld om zo afwijkende volgorde op bijvoorbeeld raaplijsten over te kunnen nemen in deze module.
 
Bug-fixes
Er zijn problemen gesignaleerd inzake de vernieuwde BTW-aangifte module. Deze module was in de vorige versie ingevoerd ter voorbereiding voor het nieuwe BTW-tarief van 21% dat vanaf oktober ingaat. Deze problemen zijn nu verholpen.
 
11.0.194-
11.0.195

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.193
25-08-2012
Uitbreidingen Basic Script programmeertaal:
SQL.RunRecordset: voortaan is het mogelijk om, naast het openen van tabellen, views en queries, om via het recordset-object Excel-werkbladen en comma- en tabgescheiden bestanden te openenen. Hiermee kunnen nog eenvoudiger deze bestanden worden verwerkt via scripting.
Menu object: een nieuwe method FinRunFacturatie maakt het mogelijk om voor werkorders factureren te genereren vanuit scripting.
 
Factuurinformatie uitgebreid
Wanneer in TRADIUM aangemaakte verkoopfacturen worden getoond in de RTF-editor, verschijnt voortaan onderin de statusbalk het factuurnummer. Door hierop te klikken verschijnt een frame met specificaties.
Nieuw: factuuranalyse: Door in het frame op de betreffende knop te klikken, wordt een analyse gemaakt van de verwerkte factuur. Eventuele correcties voor de grootboekadministratie worden (bijv. door inkoopcorrecties of wijzigingen in grootboekrekeningen) automatisch voorgesteld en kunnen desgewenst direct wordt doorgezet in een correctie-journaalpost.
 
NIEUW: Excel-layout ondersteuning bij facturatie
Voortaan is het mogelijk om parallel aan de aanmaak van RTF-gebaseerde facturen een Excel-werkblad te genereren op basis van een werkblad-sjabloon. Om deze feature te activeren dient u een sjabloon in Excel ('97-2003 opmaak) te ontwerpen en de naam hiervan gelijk te maken aan die van het gebruikte factuursjabloon, maar dan met de bestandsextensie .xls, waarna automatisch naast het RTF-document een .XLS versie van de factuur wordt aangemaakt.
 
Productieorders uitgebreid
Voortaan is het mogelijk om filters toe te passen voor de productielijst. Filters kunnen in- en uitgeschakeld worden via de zoekfunctie F3.
 
VERNIEUWD! Paklijst gereedmelden
Deze applicatie is volledig herschreven. Voortaan kunt u ook werkorders in hun geheel gereedmelden, inclusief het genereren van verzamelpaklijsten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om vanuit deze applicatie direct een factuur aan te maken en is het mogelijk om voorraadafschrijvingen te registreren (breuk, bederf, voorraadverschillen, etc..). Deze afschrijvingen worden ook automatisch afgeboekt via journaalposten in de grootboekadministratie.
 
Dagboekverwerking
De ondersteuning voor het gebruik van buitenlandse valuta is verder uitgebreid. Voortaan is het mogelijk om rekeningnummers met vreemde valuta te gebruiken voor dagboekcodes, zoals voor het werken met buitenlandse bankrekeningen. Waneer dagboekcodes worden gekoppeld aan grootboekrekeningen met vreemde valuta, worden automatisch de openstaande postenbedragen omgerekend naar de juiste valuta, tijdens het afboeken van factuurbetalingen.
 
Openstaande posten aanmanen
In navolging van de dagboekverwerking is ook het openstaande posten overzicht aangepast om ook facturen in vreemde valuta weer te geven. Ook in de applicatie Klanten kunnen nu ook de openstaande posten worden getoond in EUR-valuta en in vreemde valuta.
LET OP: om deze vreemde valuta kolommen zichtbaar te maken kan het nodig zijn dat u de kolominstellingen moet herstellen via het menu "Beeld/Reset kolominstellingen"!
Ook is het mogelijk om de kolomtitels van de aanmaningen aan te passen aan de taal van de klant. Via de onderste (nieuwe) optie van het popup-menu kunnen de titels worden bewerkt.
 
Tenslotte...
Er zijn diverse onderhuidse verbeteringen aangebracht aan diverse onderdelen in het systeem. Ook zijn er diverse kleinere aanpassingen doorgevoerd in de gebruikersinterface, die niet hierboven staan vermeld.
 
11.0.165-
11.0.192

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.164
20-06-2012
 
Balansrapportages uitgebreid
Voortaan is het mogelijk om periodieke totalen per maand in de rapportages te gebruiken. In het dialoogvenster is een optie hiervoor opgenomen. Overigens zijn bij deze maandspecifieke rapportages de nulsaldi en nettosaldi opties niet instelbaar: nulsaldi zullen altijd worden opgenomen in deze rapportages en nettosaldi zullen niet worden ingesteld omdat aannemelijk is dat bij dit soort gespecificeerde verslagen afzonderlijke debet- als creditbedragen per maand gewenst zijn.
 
Dubbelklik bij snelkoppelingen (bureaublad ikonen) verbeterd
Wanneer een afbeelding als achtergrond was ingesteld werkte het dubbelklikken meestal niet goed. Wel werd een flikkering waargenomen, veroorzaakt door het opnieuw optekenen van het ikoon over de achtergrondafbeelding. Voortaan wordt het opnieuw optekenen van het ikoon over een afbeelding enkel nog geactiveerd bij het verslepen van het ikoon. De dubbelklikfunctie is hiermee hersteld.
 
Venstermenu - opsomming vensters aangepast
In het venstermenu werden ook de bureaubladsnelkoppelingen opgenomen in de lijst van geopende venster. Dit is nu gecorrigeerd.
 
Goederenontvangst - uitbreiding kolommen
Wanneer pakbonnen van leveranciers worden verwerkt wordt voortaan een nieuwe kolom [Ontvangen] getoond in de paklijstspecificaties. Hiermee wordt direct inzichtelijk hoeveel items in vorige leveringen van dezelfde bestelling als werden afgeleverd.
LET OP: om deze kolom zichtbaar te maken kan het nodig zijn dat u de kolominstellingen moet herstellen via het menu "Beeld/Reset kolominstellingen"!
 
Orderinvoerlay-out hersteld bij heropenen werkorders
Sinds enige tijd werd telken bij het heropenen van ingevoerde werkorders de default lay-out van de invoer van de werkorders geselecteerd. Er is een wijziging aangebracht in de software waarbij niet alleen weer de laatst gebruikte lay-out van de werkorder wordt gekozen, ook de snelheid is hierbij verbeterd. Tevens is de celopmaak verbeterd, waarbij de kleurcoderingen zijn hersteld.
Ook is de weergave van de uitgeschakelde magazijn, verkoperId en (indien van toepassing) Seizoenreferentie verbeterd.
 
11.0.161-
11.0.163

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.160
13-06-2012
Routeplanning uitgebreid
Voortaan is het mogelijk om bij het inplannen van werkorders eventuele bestaande planningen te verwijderen voor de geselecteerde dag en ook voor de gehele week.
 
Subsorteringen in balansrapportages
Voortaan is het mogelijk om subsorteringen op te nemen in datauitvoer van de financiŽle balansrapportages. Nieuw is ook de mogelijkheid om aan de hand van groep/subgroepnamen van de grootboekkaarten te totaliseren.
 
11.0.159
12-06-2012
NIEUW! subtotaalweergave in datalijst afdrukken
De diverse afdrukfuncties voor datalijsten en datawerkbladen ondersteunden al wel geruime tijd gegroepeerde lijsten. Echter, subtotalen werden nog niet opgenomen in de afdruk. Voortaan worden getotaliseerde kolommen ook opgenomen in de printout en het afdrukvoorbeeld.
 
SQL.SearchProduct en SQL.SearchMultipleProducts uitgebreid
Deze zoekfuncties in de Basic Script programmeeromgeving zijn uitgebreid met de mogelijkheid om een extra filter toe te voegen.
 
11.0.158
09-06-2012
NIEUW! Sorteren op meerdere kolommen tegelijk
Tot nog toe was het mogelijk om in diverse datalijst/werkblad weergave een weergegeven kolom te sorteren. Door te klikken op de kolomnaam werd de kolom oplopend gesorteerd en nogmaals hierop klikken leidde tot aflopend sorteren. Wanneer men op een andere kolomnaam klikte werd die kolom gesorteerd waarbij de vorige sortering kwam te vervallen.
 
Deze werkwijze blijft nog steeds mogelijk. Nieuw is echter de mogelijkheid om voortaan meerdere kolommen op- en aflopend te sorteren. De volgorde van de sorteersleutels wordt bepaald door de volgorde waarin de kolomnamen zijn geklikt. Om een 2e, 3e etc. kolom op te nemen in de sortering dient men eerst de Ctrl-knop ingedrukt te houden terwijl men met de muis de nieuwe kolomnaam aanklikt. Sorteerkolommen zijn herkenbaar aan het driehoekje.
Om de sorteermethode van een van de sorteersleutels om te zetten van op/aflopend en vice versa, dient men wederom de Ctrl-knop ingedrukt te houden en vervolgens de betreffende kolom aan te klikken. Hierbij blijft de volgorde van de sorteersleutels gehandhaafd. Om de sortering te vervangen door een andere, klikt men de nieuwe kolomnaam aan, zonder gebruik te maken van de Ctrl-knop.
 
11.0.156-
11.0.157

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.155
04-06-2012
 
NIEUW! Formula functies in orderregels
Voortaan is het mogelijk om formules in te stellen bij orderregels. Deze formules zijn vergelijkbaar met functies die gebruikt worden in werkbladen van bijvoorbeeld Microsoft's Excel.  De nieuwe kolom [Formula] berekent uitkomsten die worden opgeslagen in de velden Regelwaarde en RegelwaardeVV van de regel waarin de formule is ingevoerd.
 
Ook is het mogelijk om een reeks op te geven. Bijvoorbeeld: "PCT(1:34)" geeft aan dat een percentage moet worden berekende over de regelwaarde van de eerste 34 regels van de werkorder. Het percentage wordt bepaald door de kolom [Stuksprijs]. Een meervoudige percentage kan worden bewerkstelligd door het aantal van de formuleregel groter dan 1 in te stellen.
 
De applicatie ArtikelBeheer is hiertoe uitgebreid met een nieuwe kolom [Formula]. Hierin kan de formule al worden ingevoerd, deze wordt automatisch overgenomen wanneer het artikel in de order wordt ingevoerd.
 
Performance tuning bij orderscripting
Orderinvoer die gepaard gaat met interactive orderscripting kon in een aantal gevallen leiden tot vertraging na mutaties van orderregels. Door een optimalisatie in de onderliggende programmacode is deze vertraging komen te vervallen.
 
11.0.154
31-05-2012
NIEUW! Orderkorting vast instellen
Er was tot nog toe al wel de mogelijkheid om een kortingsbedrag in de order op te nemen, of zelfs een kortingspercentage. Het probleem hierbij was dat de waarde van deze extra kortingsregel niet wordt aangepast bij een orderwijziging.
Voortaan is het mogelijk om in de orderkop een kortingspercentage in te geven. Alle bestaand en nieuwe orderregels krijgen dan staandaard deze korting ingevuld.
 
Printerkeuze in TRADIUM gewijzigd
In diverse applicatievensters leidde het wijzigen van de printer tijdens een afdrukopdracht ertoe dat de gekozen printer ook de standaard printer werd. Voortaan worden in alle applicatievenster printerkeuzes enkel voor de betreffende printopdracht ingesteld.
 
Bladerfunctie in Tiff- en PDF-viewer uitgebreid
Wanneer vanuit een dialoogvenster (bijvoorbeeld inkoopboeking) een gescand document werd geopend, was het niet mogelijk om de bladerpijlen in de knoppenbalk van het hoofdvenster te gebruiken. Reden hiervoor is dat tijdens de weergave van dialoogvensters de menu's worden uitgeschakeld. Voortaan is er de mogelijk om te bladeren met behulp van de PgUp en PgDn toetsen. Hiermee kunt u achteruit resp. vooruit bladeren. In combinatie met de Ctrl-toets kunt u naar de 1e, dan wel de laatste pagina bladeren.
 
Weergave dagboekmutaties via applicaties Klanten en Leveranciers verbeterd
Via het tabblad Dagboek Mutaties bestaat al geruime tijd de mogelijkheid om met een druk van de rechter muisknop op een geselecteerde regel direct de complete journaalpost op te vragen. Echter, hierbij kwam het nogal eens voor dat, wanneer men klikte in het factuurnummerveld, dit veld werd gewist.
Er zijn nu beveiligingen aangebracht waarbij dit resetten van de factuurnummering wordt voorkomen.
 
NIEUWE FUNCTIONALITEIT voor de applicatie UrenRegistratie
Voortaan is het mogelijk om in de persoonlijke gegevens het aantal overeengekomen verlofuren vast te leggen. Ook ATV-dagen kunnen worden vastgelegd.
Daarnaast is het logboek uitgebreid met een tab waarmee ook de arbeidshistorie kan worden opgevraagd.
Binnenkort verschijnt de mogelijkheid om een rapportage van de historie aan te maken, c.q. te exporteren.
 
Leveranciersbonnen gereedmelden
Deze applicatie is uitgebreid met de mogelijkheid om regels toe te kunnen wijzen, c.q. te verwijderen vanuit het eerste tabblad.
 
Dialoogvenster Taak bewerken (Urenregistratie) uitgebreid
Voortaan is het mogelijk om, tijdens het inboeken van de uren die doorbelast dienen te worden op het project of de werkorder, aan te geven of deze uren onder garantie vallen of dat deze dienen te worden doorbelast. Hiertoe is nu een checkbox toegevoegd aan dit dialoogvenster.
 
Schuifbalken in Orderbeheer verkopen/inkopen beveiligd
In een enkel geval kon het voorkomen dat, door wijzigingen in het formaat van het applicatievenster, de schuifbalken die de deelvensters scheiden soms buiten het bereik kwamen. In een sporadisch geval leidde dit tot het niet meer reageren van de applicatie. Voortaan wordt de positie van de schuifbalken nauwlettend gecontroleerd, ook tijdens het verplaatsen van het applicatievenster.
 
Gedrag applicatievensters aangepast
Tot op heden werd tijdens het openen van een applicatievenster weliswaar de schermgrootte ingesteld en de eventuele subvensters ingesteld. Echter, de voorinstelling van gemaximaliseerd openen werd niet uitgelezen. Voortaan wordt het document geopend, zoals het de laatste keer was gesloten.
 
11.0.152 -
11.0.153

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.151

Urenregistratie uitgebreid
Nieuw zijn de toevoeging van de velden [Afdeling] en [Functie]. Deze zijn onder de tab Personalia te vinden.
 
Inkoopboeking uitgebreid
Bij het inboeken van inkoopnota's waarbij de factuur is gekoppeld aan een werkorder (materiaalkosten voor projecten), wordt voortaan een grafisch symbool weergegeven waarmee kan worden gelinked naar de onderhavige werkorder. Ook wordt op het moment van doorboeken (F12) de standaard kostenrekening van de crediteur overruled door de voorraadbalansrekening van het artikelnummer (standaard 9x9) dat voor de materiaalkostenboeking wordt gehanteerd in de werkorder.
 
Scannen PDF verbeterd
de multi-tasking werking bij het verwerken van gescande PDF's met meervoudige pagina's is verbeterd. Het proces wordt namelijk voortaan deels op de achtergrond uitgevoerd. Ook het optioneel uitsplitsen van de PDF-pagina's naar afzonderlijk te verwerken documenten is versneld.
 
Bug-fix
Het zoeken op type-nrs en andere zoekfuncties die direct in het artikelveld van de orderinvoer werden uitgevoerd werkten niet meer. Dit als gevolg van recentelijke uitbreiding op de groepeerfuncties in datawerkbladen. Dit probleem is nu verholpen.
 
11.0.150

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
11.0.149
15-05-2012
Speciale functies in Klanten
Onder de tab Instellingen is een nieuw frame ingevoerd met de naam "Speciale functies". In navolging van dezelfde functionaliteit in de applicatie ArtikelBeheer worden de aan de applicatie OrderBeheer Verkoop gekoppelde popup-macro's van het niveau "Klanten" hierin weergegeven. Zo is het mogelijk om deze macro's ook rechtstreeks vanuit de klantenkaart uit te voeren.
 
11.0.148
13-05-2012
Exportfuncties geglobaliseerd
In een enkel applicatievenster was een exportknop aanwezig, rechtsonder een datawerkblad of datalijst. Deze exportfunctie is nu geglobaliseerd door het gehele TRADIUM pakket. In alle relevante (dialoog)vensters waar een datawerkblad wordt getoond kan de exportknop worden gebruikt.
 
De exportfunctie is ook met de sneltoets CTRL-S op te roepen, als ook via het menu Bestand/Opslaan Als.
 
Het kunnen exporteren is afhankelijk van de "exporteren naar..." rechten van de gebruiker. Voor de exportoptie naar een Excel werkblad moeten ook die rechten ingesteld zijn voor de gebruiker.
 
Printfuncties verder uitgebreid
In diverse applicatievensters is de printfunctie opgenomen waar dit nog niet was gebeurd. Ook zijn in enkele applicatievensters de bestaande printopties uitgebreid. In vrijwele alle applicaties zijn standaard afdrukopties opgenomen.
 
Verder zijn er diverse optimalisaties doorgevoerd ten aanzien van het geheugengebruik van het hoofdprogramma.
 
11.0.147
11-05-2012
 
* system update *
In deze release zijn enkele systeemcomponenten bijgewerkt, ten behoeve van de SQL Ontwerper.
Ook zijn enkele kleine verbeteringen aangebracht aan de gebruikersinterface.
 
11.0.146
08-05-2012
Orderbeheer Verkoop uitgebreid
De zoekfilters bovenaan het applicatievenster zijn uitgebreid met een orderstatusfilter. Hiermee kunnen bijvoorbeeld ook pro-forma (offertes) orders worden gefilterd. Overigens worden ook pro-forma orders in een andere kleur en lettertype getoond.
 
Artikelbeheer uitgebreid
In deze applicatie is in de "Voorraad"-tab een nieuwe subtab toegevoegd, genaamd "specificaties". Hierin wordt detailinformatie weergegeven van  de geselecteerde voorraadlokatie. Ook zijn er Track&Trace knoppen toegevoegd om aan de hand van een BatchRef of Certificaat bijbehorende leveranciersbonnen en paklijsten op te zoeken.
 
Betaaladviezen uitgebreid
Voortaan is het mogelijk om de kolommen en rijen van het getoonde betaaladvies te sorteren en te groeperen. Gegroepeerde gegevens worden weergegeven met subtotalen.
 
Beeldopbouw Catalogus verbeterd
In sommige situatie kon het voorkomen dat de horizontale verdelingen van blokken leidde tot het uit het beeld lopen van de verdeelbalk. Dit probleem is nu verholpen door toevoeging van een controle op het beeldschermformaat en een automatische correctie op de posities van de afzonderlijke vlakken in het applicatievenster.
 
11.0.145
03-05-2012
*service release *
In deze release zijn enkele bug-fixes doorgevoerd:
- bij het samenvoegen van sjabloondocumenten voor meerdere pagina's (via Basic Script macro's) verschoof de opmaak van de 2e en volgende pagina's. Dat is nu verholpen.
- Bij het dagboek ontstonden fouten als gevolg van het niet kunnen laden van btw-codes in een dropdownlijst. Ook dat is nu verholpen
- Bij het dialoogvenster voor het accorderen van leveranciersbonnen ontstonden foutmeldingen voor of na het selecteren van een bon. Deze foutmeldingen zijn nu ook verholpen.
 
11.0.144
03-05-2012
Nieuw: inkoopcontrole uitgebreid voor transportnota's
Voorheen werden inkoopfacturen van transporteurs tijdens het inboeken van de factuur in het dagboek INKoop gekoppeld aan vrachtbrieven van ontvangen, c.q. verzonden goederen.
Deze functionaliteit blijft vooralsnog behouden, maar nieuw is dat bij validatie van inkoopfacturen van transporteurs nu ook tijdens het valideren via de knop [Bonnrs] de vrachtbrieven kunnen worden gekoppeld aan de nota. Hiervoor is een nieuw dialoogvenster ontworpen dat via deze knop wordt getoond, in plaats van het standaard bonvenster.
 
Een inkoopfactuur van een transporteur is overigens alleen op deze wijze te valideren als de markering "is transporteur" is aangezet bij de leverancier. In het dialoogvenster voor de validatie wordt dan een vrachtauto ter illustratie weergegeven.
 
Computerinstellingen uitgebreid
De systeemgebonden instellingen voor TRADIUM die gebruikers via het menu Extra/Opties kunnen wijzigen is uitgebreid met de optie om gescande PDF-documenten op te splitsen zodat elke pagina afzonderlijk wordt behandeld.
 
Projecten toevoegen verbeterd
Bij met name langzame computers kwam het soms voor dat TRADIUM niet meer reageerde tijdens de aanmaak van een nieuw project. Naar een herstart van TRADIUM bleek wel het project te zijn aangemaakt. Voortaan worden tijdens het aanmaakproces diverse pauzemomenten gebruikt om zo TRADIUM wel te kunnen laten reageren.
 
Clipboard functie verbeterd
In sommige gevallen werkte de clipboardfunctie niet goed. Met name de COPY-functie werkte niet als er bestaande data in de clipboard van de pc stond die niet tekstgerelateerd was. Dit probleem is nu verholpen.
 
Dialoogfunctie datumselectie uitgebreid met weeknummers
Bij diverse dialoogvensters die in TRADIUM en in de BasicScript macro's (InputDateBox) worden gebruikt om datums te selecteren is het voortaan mogelijk om (zoals bij de applicatie OrderInvoer) een weeknummer in een apart tekstvak in te voeren.
 
Export Excel verbeterd
Er was een bug die optrad bij het exporteren van tabellen en queries waarbij het aantal kolommen exact (een veelvoud van) 26 items was. Deze bug is nu verholpen.
 
Optimalisatie in broncode doorgevoerd
Er is een uitgebreide optimalisatie doorgevoerd ten aanzien van het geheugengebruik van TRADIUM.
 
11.0.143
25-04-2012
Emballage doorbelasten
Voortaan is het mogelijk om per werkorder te bepalen hoe eventuele doorbelasting moet plaatsvinden van verbruikte emballage. In de applicaties Klanten en ProjectBeheer kunnen voorinstellingen worden vastgelegd.
 
Bug-fix
In MailBeheer trad geruime tijd regelmatig de foutmelding op "Object Already loaded". Deze fout is nu verholpen.
 
11.0.142
24-04-2012
Mailbeheer aangepast voor Gmail ondersteuning
Wanneer e-mails werden ontvangen van gmail-accounts, die bovendien gebruik maken van de gmail webmail interface, werden soms de teksten niet goed weergeven. De complete tekst (inclusief opmaaktekens) werd dan pas zichtbaar wanneer het mailbericht werd bekeken in het applicatievenster zelf en de knop "normaal" werd ingedrukt.
 
Er is een aanpassing doorgevoerd die de beperkte webmail-opmaak detecteerd en het emailbericht alsnog leesbaar maakt. Hiermee hoeven niet meer speciale handelingen worden verricht om de inhoud van een gmail webmailbericht te kunnen bekijken.
 
11.0.139 -
11.0.141

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.138
17-04-2012
Orderbeheer Verkopen uitgebreid
In de selectiebalk bovenin het applicatievenster is een nieuwe selector toegevoegd: paklijststatus. Hiermee kunnen paklijsten van een specifieke status worden opgezocht in het ordersysteem.
 
Nieuw: factuurqueue
Voortaan is het mogelijk om paklijsten in een wachtrij te plaatsen voor (geautomatiseerde) facturatie). Wanneer deze systeeminstelling is geactiveerd, worden alleen de in de wachtrij geplaatste paklijsten uitgefactureerd.
 
Ook de applicatie OrderBeheer verkoop is hiervoor aangepast: wanneer er paklijsten bestaan met status 5 (gereed om te factureren) maar deze zijn nog niet in de wachtrij opgenomen, dan worden deze paklijsten met een blauwe kleur weergegeven.
 
Aanpassingen in Pakbonnen
Deze applicatie is ook aangepast voor het ondersteunen van de FactuurQueue functie. Tevens is een probleem opgelost ten aanzien van het sluiten van het venster.
 
Aanpassingen in Orderinvoer/Paklijsten
Voortaan wordt een extra controle uitgevoerd op orders die zonder de (optioneel) verplichte seizoenreferentie worden verwerkt. Er wordt hiervan melding gemaakt, waarna de gebruiker alsnog verplicht wordt om een seizoen te selecteren.
 
Ook het gedrag t.a.v. lege orders is veranderd: voortaan wordt een lege order automatisch verwijderd als zowel de orderregels ontbreken alsook de orderreferentie '<nieuw>' is. Dat was al zo in vorige versies van TRADIUM. Echter, wanneer de orderreferentie wel is aangepast, verschijnt nu een dialoogvenster waarin men kan kiezen om de order te bewaren of alsnog te verwijderen. Hierbij wordt het ordernummer vrijgemaakt voor hergebruik.
 
Het dialoogvenster dat bij de verwerking van de orders (F10) wordt getoond is ook uitgebreid met een resetknop voor de routeplanning. Hiermee kunnen orders die eerder waren ingepland voor een bezorgroute worden verwijderd uit de planning.
 
Pictogrammen weergave in hoofdvenster verbeterd
Het is langer bekend dat de optekening van snelkoppelingen in het hoofdvenster van TRADIUM soms gepaard gaat met het overlappen van vensters. Dit leidt tot vertekende weergaven als gevolg van het automatisch hertekenen van de iconen. Voortaan is deze redrawfunctie bij gebruik zonder bitmap als achtergrond sterk verbeterd en behoren de vertekeningen tot het verleden.
Ook werkt de functie "Pictogrammen schikken" in het Venster-menu nu beter, net als de positionering van de iconen.
 
Orders- en projectenweergave bij Klanten verbeterd
Voortaan is het mogelijk om in de applicatie Klanten het overzicht van recente orders vrij in te delen en ook groepeerfuncties uit te voeren. De indelingen blijven bewaard totdat deze worden gereset via het menu Beeld/Reset kolominstellingen.
 
Basic Script programmeertaal: nieuwe functies
Er is een nieuw commando toegevoegd aan de programmeertaal: StoreImage. Hiermee is het mogelijk om afbeeldingen via een padbestandsnaamverwijzing toe te voegen aan een artikel, klant of leverancier.
 
Het bestaande commando SendInternetMail is uitgebreid met de mogelijkheid om een willekeurige afzender in te stellen. Ook is het mogelijk om enkele opties (Hoge prioriteit en Leesbevestiging) in te stellen.
 
Routeplanning uitgebreid
Voortaan is het mogelijk om meerdere items tegelijkertijd te selecteren en te verslepen. Hiermee wordt het eenvoudig om individuele ritten en bezorgadressen in te plannen. Meerdere items kunnen worden geselecteerd door het vakje links van het item te markeren. Geselecteerde items krijgen een andere achtergrondkleur om zo beter te worden herkend.
 
Seizoenreferentie-filter toegevoegd aan ProductieOrders
Voortaan is het mogelijk om in deze applicatie een filter voor seizoenreferenties toe te passen, zoals dit ook mogelijk is in bijvoorbeeld OrderBeheer Verkopen. Tijdens het initialiseren van de applicatie wordt het filter standaard ingesteld op de meest recent gebruikte seizoenreferentie in de applicatie Orderinvoer.
 
11.0.137

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
11.0.136
30-03-2012
NIEUW! Breukregistratie
De recent ingevoerde nieuwe applicatie Pakbonnen (release 132) is uitgebreid met nieuwe functionaliteit. Voortaan is het mogelijk om tijdens het verwerken van gereed te melden paklijsten/werkorders breuken en andersoortige voorraadafschrijvingen te registreren. Daarbij wordt de voorraad direct gecorrigeerd.
Omdat de voorraadcorrectie is gekoppeld aan een paklijstregel, is het mogelijk om tijdens het journaliseren van de facturatie de afschrijving direct te verwerken. In de applicatie Administratiebeheer is het mogelijk om de kostenrekening voor afschrijving van de voorraad in te stellen.
 
NIEUW! Orderkorting invoegen
In de huidige orderinvoertoepassing is het mogelijk om een totaalbedrag van een order aan te passen. Dit wordt vertaald naar een automatische toevoeging van een kortingsregel in de orderregels met het bedrag van de korting.
Nieuw is de mogelijkheid om, in plaats van een totaalbedrag, een kortingspercentage in te geven. De omschrijving van de automatisch ingevoegde kortingsregel wordt uitgebreid met het kortingspercentage en het kortingsbedrag wordt automatisch berekend.
 
Mailbeheer uitgebreid
De lijst in het linkergedeelte van het venster is uitgebreid voor ondersteuning van de custom-logboektabs. Wanneer onder de Klanten en Leveranciers tabs de klanten worden aangeklikt, verschijnt een extra sub-item, genaamd "Overig". Hieronder worden alle items opgesomd van de custom-logboeken.
 
11.0.135

Dit is een bÍta-release en is niet gedistributeerd.
11.0.134
29-03-2012
NIEUW! Customlogboek ondersteuning bij e-mail beheer
De in release 132 ingevoerde functionaliteit voor het aanleggen van zelf ingestelde logboektabs in de applicatie Klanten en Leveranciers is verder uitgebreid. Voortaan is het mogelijk om in de applicatie MailBeheer via het popupmenu (rechter muisknop) geselecteerde berichten naar deze customlogboeken te verplaatsen. De tabnamen worden automatisch opgesomd onder de standaard logboeknamen.
 
Bug fix
Tijdens het verwerken van aanmaningen onstond een fout "object variable not set" wanneer een customlogboek was ingesteld. Deze fout is nu verholpen.
 
11.0.133
28-03-2012
 
NIEUW! Valutadata voor factuurbetalingen van leveranciers
Naast de algemene manier van het vaststellen van betaaldatums voor facturen, waarbij de betaaltermijn en de hoogte van de kredietlimiet belangrijke factoren zijn, is het ook mogelijk om te werken met zogenaamde valutadata.
In sommige branches wordt niet gewerkt met betaaltermijnen in dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. In de horticultuur bijvoorbeeld, daar wordt een betaaldatum berekend vanaf een leverdatum van de aan de factuur gerelateerde goederen. Daarbij worden periodes vastgesteld waarbij de goederen voor een bepaalde datum moeten zijn geleverd, waarbij de hieraan gekoppelde factuur op een specifieke datum betaalbaar wordt gesteld. Dit kan ook een deelbetaling zijn, waarbij eveneens een 2e betaaldatum wordt vastgelegd voor het restantbedrag.
 
In de applicatie Leveranciers is onder het tabje "Bestellen en Leveren" mogelijk om valutadatareeksen in te stellen.
 
Bug-fix
In de Archief Browser ontstond een fout bij het zoeken (subscript out of range). Deze fout is nu verholpen.
 
11.0.132
26-03-2012
 
NIEUW! Custom logboektabs bij Klanten en Leveranciers
Voortaan is het mogelijk om naast de bestaande drie logboektabs (Offertes, Bestellingen, Acties) om voor leveranciers en voor klanten extra tabbladen in te stellen. De systeembeheerder kan via het menu Extra/Opties voor beide relatiegroepen de nieuwe tabs instellen. Deze tabs worden automatisch getoond in de applicaties Klanten en Leveranciers. De tabs beschikken over dezelfde functionaliteit als de reguliere logboektabs.
 
Ook is de archiefbrowser uitgebreid voor ondersteuning van zoekfuncties in de customtabs. Deze customtabs worden onder de optie "Overig" ondergebracht.
 
Nieuwe applicatie PAKBONNEN
Onder het hoofdmenu Applicaties is in de sectie Verkopen een nieuwe applicatie toegevoegd, genaamd Pakbonnen. Deze applicatie is afgeleid van het oude dialoogvenster om paklijsten gereed te melden. Alhoewel het uiterlijk overeenkomsten vertoond, is de functionaliteit sterk uitgebreid.
Zo is het mogelijk om, naast het gereedmelden van een enkelvoudige paklijst, alle paklijsten van dezelfde order gereed te melden en zelfs ook samen te voegen tot 1 gecombineerde paklijst. Daarnaast kan uw systeembeheerder een Basic Script macro koppelen aan het gereedmeldingsproces, waarbij de standaardaanmaak van een pakbondocument wordt overruled door deze macro. De ondersteuning van macro's zorgt ervoor dat deze applicatie meerdere taken tegelijkertijd kan automatiseren.
Let op: omdat het een geheel nieuwe applicatie betreft, dienen nog wel gebruikersrechten voor de applicatie te worden vrijgegeven door de systeembeheerder!
 
11.0.129-
11.0.131

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.128
05-03-2012
Mail layout-filter gewijzigd
Naar aanleiding van klachten over het verwijderen van logo's in signaturen bij het verzenden van e-mail is een wijziging doorgevoerd in het het lay-out filter door het controlemechanisme dat ongeldige opmaakbijlagen dient te verwijderen op te heffen. In plaats daarvan is de foutafhandeling aangepast om dergelijke opmaakfouten beter af te vangen.
 
Artikelbeheer uitgebreid met nieuwe functies
De Voorraad-tab heeft enkele optische wijzigingen ondergaan:
- De kleurweergave van magazijnen zonder lokaties is aangepast, ivm getoonde achtergrond in de treeview.
- De lijst wordt voortaan aangevoerd door het standaard magazijn, gevolgd door de andere magazijnen
- De voorraadinformatie in de subtabs is uitgesplitst in data voor het standaard magazijn en alle overige magazijnen
 
 CBS-statistieken nu ook op artikelniveau instelbaar
Verdere aanpassing in Artikelbeheer is de mogelijkheid om in de tab Groepen de statistiekcode van het artikel aan te passen. Het blijft nog steeds mogelijk om op artikelgroepniveau de CBS-codes in te stellen.
 
Klanten uitgebreid met nieuwe functies
In de tab Projecten & Orders is een subtab toegevoegd voor de orderlijst. Nu is het ook mogelijk om op artikeldetail de orderlijst te raadplegen. Hierbij is het voortaan ook mogelijk om gegevens te groeperen (slepen van kolomkoppen) en wordt er automatisch een lookup gedaan naar het laast bekeken ordernummer wanneer gewisseld wordt tussen de lijsten.
 
11.0.126-
11.0.127

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.125
01-03-2012
 
Automatische vastlegging kolomopmaak verbeterd
Bij sommige type van tabelweergave (alleen-lezen) van gegevens werden, ook naar het herstellen van kolominstellingen, niet altijd de kolommen juist weergegeven. Er is een verbetering aangebracht die herstelfuncties beter uitvoert. Ook het opslaan van de kolomopmaak wordt voortaan telkens automatisch uitgevoerd na elke handmatige aanpassing, in plaats van bij het afsluiten van een venster of bij het wisselen van invoerveld.
 
Uitbreiding functionaliteit Rayonbeheer
In het kader van de bonusberekeningen is de wijze waarop de bonusberekeningen zelf plaatsvinden (met hi/lo marges) niet gewijzigd. Wel is per rayoncode instelbaar of bij het bepalen van het bonusbedrag rekening moet worden gehouden met een openstaande saldo van de onderhavige factuur.
In het verleden moest namelijk de factuur eerst betaald zijn, voordat de bonus werd berekend. Voortaan moet deze conditie expliciet worden ingesteld. Dat kan via een vinkje in de applicatie.
Ook is de rapportage van de bonussen uitgebreid.
 
11.0.123-
11.0.124

Dit zijn bÍta-releases en zijn niet gedistributeerd.
11.0.122
27-02-2012
 
service-release
In deze versie zijn sommige opmaakfouten verholpen die gerelateerd zijn aan het forwarden van emails met in het bericht opgenomen verwijzingen naar ontbrekende afbeeldingen. Deze fout, code 20058, verscheen links onderin het hoofdvenster in een roodgekleurd vak en leidde soms tot het niet meer reageren van het programma.
Voortaan worden koppelingen naar ontbrekende afbeeldingen verwijderd op het moment van doorsturen van emails.
 
Uitbreiding Tabel-menu
In de tekstverwerkingsfunctie is het menu Tabel uitgebreid met samenvoegfuncties en extra selectiefuncties voor cellen, rijen en kolommen.
 
11.0.121
23-02-2012
Service-release
In deze release zijn de volgende 2 issues verholpen:
- De opmaak van de kolommen in herinneringen,  aanmaningen enz... is hersteld
- De Object Variable Not Set (code 91) foutmelding die soms optreedt in OrderBeheer Verkoop is verholpen.
 
11.0.120
21-02-2012
NIEUW! Afroep van orders via sub-orders
Voortaan is het mogelijk om orders te markeren als afroeporders. Door in deze orders deelleveringen in te voeren (in de kolom [AantalDeelLeveren] wordt bij de verwerking automatisch een sub-order aangemaakt en geopend voor verdere verwerking.
 
Ook in de applicatie Orderbeheer voor de verkoop worden deze sub-orders hiŽrarchisch weergegeven in het overzicht. Overigens worden daarin voortaan ook afgeleide credit-orders ook als sub-order onder de oorspronkelijke verkooporder weergegeven.
 
Policy-wijziging bij gereedmelden paklijsten
Wanneer een paklijst werd geannuleerd via de opdracht "paklijsten gereed melden" in de applicatie Magazijnen, werd niet alleen de gehele paklijst verwijderd, maar ook de order verwijderd (indien mogelijk). Deze policy is gewijzigd. Voortaan wordt alleen de paklijst verwijderd. Als er geen paklijsten meer zijn wordt gevraagd of ook de order moet worden verwijderd.
 
11.0.119
10-02-2012
Service-release:
In deze release zijn enkele verbeteringen aangebracht, waaronder:
In de applicatie ArtikelBeheer wordt bij het gebruik van SeizoenRefs de combobox weergegeven. Deze was echter uitgeschakeld. Dat is nu verholpen.
 
In de applicatie Agendabeheer is op gebruikersverzoek het selectievenster van TRADIUM-gebruikers in hoogte aangepast.
 
In de applicatie OrderBeheer Verkoop is op gebruikersverzoek bij de orders en paklijsten de vervoerdersnaam opgenomen in de detailweergave. Tevens wordt in de orderdetails de bezorgcode voortaan vergezeld van een beschrijving.
 
Bij het valideren van leveranciersbonnen bij de inkoopfactuurcontrole ontstond een foutmelding "Invalid Use Of Null" wanneer er niet wordt gewerkt met SeizoenRefs. Deze bug is nu verholpen.
 
Bij het gebruik van het nul-filter bij financiŽle balansuitdraaien is de werking van dit filter verbeterd. Wanneer begin- en eindsaldi worden opgenomen in de rapportage, worden de waarden van deze kolommen ook meegenomen in het filter.
 
11.0.118
03-02-2012
 
Service-release:
In deze versie zijn diverse verbeteringen aangebracht, waaronder:
De foutmelding "Invalid use of null" in de applicatie artikelbeheer (die onstond bij het opzoeken van artikelen met seizoenref geactiveerd) is verholpen.
 
Tijdens het verwerken van prijswijzigingen bij de controle van leverbonnen met inkoopfacturen onstond in de laatste release een foutmelding met foutcode 3265. Deze is nu verholpen.
 
De treeview lijstweergave van items in de applicatie Routeplanning heeft een bug waardoor bij herhaaldelijk gebruik voor dezelfde routedatum sommige items niet meer voor een tweede keer worden getoond. Alleen na het herstarten van de computer is dit pas weer mogelijk. In deze release is de treeview vervangen door een nieuwe versie van dezelfde leverancier (Microsoft).
 
Bij het invoegen van artikelen via de Artikel Wizard werd een gewijzigde artikelgroep niet opgeslagen. Dit is nu opgelost.
 
11.0.117

Dit is een  bÍta-release en is niet gedistributeerd.
11.0.116
27-01-2012
ArtikelBeheer uitgebreid met Seizoengebonden inkoopprijzen
Voortaan is het - in navolging van bestellingen en verkooporders - om te werken met seizoenreferenties. De inkoopprijzen van de artikelen kunnen worden verbonden aan een seizoen. Daarbij worden inkoopwijzigingen voortaan doorverwerkt binnen de opgegeven seizoenreferentie in werkorders en prijscouranten.
Voor deze  functionaliteit dient uw TRADIUM-configuratie te zijn ingesteld op het werken met seizoengebonden handel.
 
NIEUW! Beveiligen van velden in datawerkblad-queries
Naast de mogelijkheid om automatisch velden van queries die in datalijsten en datawerkbladen worden uitgevoerd te kunnen verbergen door de kolomnaam te laten beginnen met "hidden_" (bijvoorbeeld: Klanten.admin AS hidden_admin), is het nu ook mogelijk om bepaalde kolommen in datawerkbladen te beveiligen tegen bewerken.
Hiertoe laat men de kolomnaam beginnen met "locked_" (bijvoorbeeld: werkorderspecs.Nettoprijs AS Locked_nettoprijs). De kolom worden wel gewoon weergegeven en uitgelijnd, maar kan niet worden bewerkt.
 
Bug fixes
In sommige gevallen werd in dialoogvensters voor artikelzoekfuncties de optie "Inactief" uitgeschakeld. Pas na het herstarten van TRADIUM werd de optie weer vrijgegeven. Deze bug is nu verholpen.
 
11.0.115
20-01-2012
 
Routeplanning en Leveranciers applicaties uitgebreid
Voortaan is het mogelijk om vooraankondingen voor bijvoorbeeld transporteurs aan te maken. De bestaande Routeplanning applicatie is hiertoe uitgebreid met een verticale tab links in het applicatievenster. Hiermee wisselt u tussen het verladen van paklijsten en het inplannen van te bezorgen orders.
Nieuw is bovendien de mogelijkheid om leveranciers, die als transporteur staan gemarkeerd en die bovendien ook een markering hebben om in de routeplanning te worden opgenomen, onderdeel te maken van het wagenpark. Deze leveranciers worden automatisch hieraan toegevoegd als extern transport.
De nieuwe functionaliteit werkt met het Routescript. De inhoud van de opstartparameter van de macro is afhankelijk van de soort planning gevuld met het ritnummer, danwel de transportcode (kenteken/lev.code) en plandatum, gescheiden met een verticale balk.
 
Productieorders uitgebreid met week-informatie
Voortaan worden naast de diverse datums (bijv. planbegindatum) ook de weeknummers getoond. Deze worden in aparte kolommen weergegeven, zodat ook hierop kan worden gesorteerd.
 
Tenslotte
Er zijn diverse kleine optische verbeteringen aangebracht, alsmede onderhuidse aanpassingen inzake de uitbreiding van handhaving van gebruikersrechten op SQL-tabelniveau.
 
11.0.114

Dit is een  bÍta-release en is niet gedistributeerd.
11.0.113
02-01-2012
22:00u
 
Service release
In deze release zijn enkele kleine aanpassingen doorgevoerd:
Belangrijkste wijziging is een gewijzigde HTML->tekst conversiemethode dat wordt gebruikt tijdens het archiveren van e-mails. Bij sommige e-mails (meestal undeliverable berichten) worden fragmenten van HTML-codes weergegeven, zonder een correcte opmaak. De standaard conversiemethode converteert het bericht van HTML naar tekst, gebruik makend van de interne tekstverwerker. Vanwege de ongeldige opmaak in het e-mail bericht resulteerde dat soms in het vastlopen van het programma. Voortaan wordt een eigen ontwerp van een HTML-conversieroutine gebruikt die deze "open einden" negeert, waarmee het vastlopen wordt voorkomen.
 
 

 

Klik hier voor eerdere updates in 2011